Obsah

COVID 19 - Informace pro občany

Typ: ostatní
Mimořádná zpráva pro občany obce Tučapy 2Uvolňovací opatření platná k 25.5.2020
 • restaurace, kavárny, bary a další provozovny stravovacích služeb (vnitřní prostory) – povolení se vztahuje také na provoz stravovacích zařízení v nákupních centrech nad 5 000 m2;
 • hotely, venkovní kempy a další ubytovací zařízení;
 • taxislužby (dosud nepovolené);
 • živnosti, při kterých je porušována integrita kůže (tetování, piercing, permanentní make-up apod.);
 • zoologické, botanické a dendrologické zahrady (vnitřní prostory);
 • hrady a zámky (vnitřní prostory);
 • přírodní a umělá koupaliště (krytá i nekrytá);
 • sauny a wellness centra;
 • možnost návštěv v sociálních a zdravotnických lůžkových zařízeních;
 • organizovaný trénink profesionálních i amatérských sportovců na venkovním i vnitřním sportovišti s účastí nejvýše ve stejný čas 300 osob s možností využití zázemí;
 • hromadné akce ve venkovních i vnitřních prostorách s účastí nejvýše ve stejný čas 300 osob;
 • možnost osobní přítomnosti žáků 1. stupně základních škol a jejich organizované a zájmové aktivity nepovinného charakteru formou školních skupin.

 

11. května 2020

1105_Povoluje_se
 • všechny provozovny v nákupních centrech nad 5 000 m2 (s výjimkou provozoven stravovacích služeb) za splnění definovaných podmínek;
 • provozovny nad 2 500 m(v nichž nebyl zakázán provoz) za splnění definovaných podmínek;
 • provozovny stravovacích služeb s prodejem přes výdejní okénko a v rámci venkovních (letních) zahrádek za splnění definovaných podmínek;
 • holičství a kadeřnictví za splnění definovaných podmínek;
 • manikúry, pedikúry, masáže, kosmetické služby a podologie za splnění definovaných podmínek;
 • muzea, galerie a další podobná zařízení za splnění definovaných podmínek;
 • divadelní, hudební, filmová a další umělecká představení, sportovní, kulturní, náboženské, spolkové, taneční, tradiční a jim podobné akce a jiná shromáždění, výstavy, slavnosti, poutě, přehlídky, cirkusy, ochutnávky, trhy a veletrhy, vzdělávací akce, oslavy a další hromadné akce ve venkovních i vnitřních prostorách, a to jak veřejné, tak soukromé, s účastí nepřesahující ve stejný čas 100 osob za splnění definovaných podmínek;
 • organizovaný trénink profesionálních i amatérských sportovců na venkovním i vnitřním sportovišti s účastí nejvýše ve stejný čas 100 osob za splnění definovaných podmínek;
 • svatby s účastí nejvýše ve stejný čas 100 osob za splnění definovaných podmínek;
 • bohoslužby s účastí nejvýše ve stejný čas 100 osob za splnění definovaných podmínek;
 • možnost přípravy žáků a studentů SŠ, konzervatoří a VOŠ ve školách na závěrečné/maturitní zkoušky a absolutoria – žáci nebo studenti musí tvořit skupiny nejvýše 15 žáků;
 • možnost přípravy žáků 9. ročníku základní školy na přijímací zkoušky na střední školu, přičemž docházka není pro tyto žáky povinná a tito žáci musí tvořit skupiny nejvýše 15 žáků;
 • osobní účast žáků/studentů na vzdělávání ve školách při zdravotnickém zařízení poskytovateli zdravotních služeb;
 • střediska volného času za splnění podmínky přítomnosti nejvýše 15 účastníků ve skupině;
 • osobní přítomnost studentů při studiu na vysoké škole za účasti nejvýše 15 studentů ve skupině – toto omezení se netýká klinické a praktické výuky a praxe;
 • osobní přítomnost žáků na výuce na základních uměleckých školách a jazykových školách s právem státní jazykové zkoušky za účasti nejvýše 15 žáků ve skupině;
 • prezenční výuka ve školách při dětských domovech se školou, výchovných a diagnostických ústavech;
 • osobní přítomnost osob na vzdělávání v jednoletých kurzech cizích jazyků s denní výukou za účasti nejvýše 15 osob ve skupině.

Podrobné informace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy pro jednotlivé typy školských zařízení

Pro prodej oděvů a obuvi byla oproti předchozí vlně uvolňování od 11. května stanovena následující pravidla:

 • zkoušení oděvů a obuvi probíhá až po předchozí dezinfekci rukou zkoušející osobou,
 • při vrácení oděvů v rámci reklamace apod. se oděvy uloží po dobu 24 hodin odděleně od ostatního zboží a teprve poté je lze znovu nabízet zákazníkům.

27. dubna 2020

povoluje_se_2.-vlna-2
 • Provozovny do 2 500 m2 (včetně turistických informačních center), pokud nejsou v nákupních centrech nad 5 000 m2(netýká se provozoven, které budou otevírány v dalších etapách) za splnění definovaných podmínek
 • Autoškoly a centra pro zdokonalovací výcvik řidičů za splnění definovaných podmínek
 • Posilovny a fitness centra za splnění definovaných podmínek
 • Knihovny za splnění definovaných podmínek
 • Zoologické, botanické a dendrologické zahrady (venkovní prostory) za splnění definovaných podmínek
 • Překročení státních hranic za splnění definovaných podmínek
 • Vysoké školy (vědecko-akademické instituce) – za splnění definovaných podmínek jsou povolené tyto činnosti:
  • osobní přítomnost na klinické a praktické výuce a praxi,
  • individuální návštěvy knihoven a studoven za účelem vyzvednutí nebo odevzdání studijní literatury, 
  • osobní přítomnost studentů na konzultaci nebo na zkoušení za přítomnosti nejvýše 5 osob,
  • realizace laboratorní, experimentální nebo umělecké práce zejména pro realizaci závěrečných prací v rámci studia v bakalářském, magisterském nebo doktorském studijním programu za přítomnosti nejvýše 5 osob.

Povolení neplatí pro:

FAQ_PDF-page-001
 • provozovny, které se nacházejí v nákupních centrech nad 5 000 m2, pokud nedisponují samostatným vchodem z venkovních prostor,
 • provozovny, kde dochází ke kontaktu poskytovatele služby s povrchem těla zákazníka, holičství, kadeřnictví, pedikúry, manikúry, kosmetické, masérské, regenerační nebo rekondiční služby, provozování živnosti, při níž je porušována integrita kůže a solária
 • kavárny, lahůdkářství, vinotéky, pivotéky s výjimkou prodeje bez konzumace v prodejně a prodeje s konzumací přes výdejní okénko,
 • restaurace, hospody, bufety s výjimkou prodeje přes výdejní okénko,  
 • školní jídelny s výjimkou výdeje přes výdejní okénko mimo provozovnu,
 • zaměstnanecké stravování s výdejem jídla pro veřejnost

Je umožněno prodejní plochu zmenšit na požadovanou velikost vytýčením (postačují např. ohraničovací bezpečnostní pásky).

Výsledky jednání vlády 30. dubna 2020

 

24. dubna 2020

 • Na veřejně dostupných místech lze pobývat nejvýše v počtu deseti osob, s výjimkou členů domácnosti, výkonu povolání, podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti, účasti na pohřbu, a je nutno zachovávat odstup od jiných osob nejméně 2 metry
 • Trénink sportovců, pro které je sport výdělečnou činností v menší skupině za splnění definovaných podmínek
 • Bohoslužby s účastí nejvýše 15 osob za splnění definovaných podmínek
 • Účast na spolkové činnosti za splnění definovaných podmínek
 • Sportování na venkovních sportovištích, v parcích, v přírodě a na jiných veřejně přístupných místech v menší skupině za splnění definovaných podmínek

Výsledky jednání vlády 23. dubna 2020

 

 

20. dubna 2020

 • Vysoké školy (vědecko-akademické instituce) – individuální aktivity v rámci studia na vysoké škole pro studenty v posledním ročníku studia vždy do max. počtu 5 studentů.
  Individuální konzultace; individuální zkoušky, zejména státní závěrečné nebo státní rigorózní zkoušky, kterými se řádně ukončuje studium; individuální přítomnost při laboratorních, experimentálních, uměleckých a praktických aktivitách a praxích nebo klinické a praktické výuce, které jsou nezbytné pro dokončení bakalářského, magisterského nebo doktorského studia, popř. dokončení bakalářských, diplomových nebo disertačních prací); individuální návštěvy knihoven a studoven pro všechny ročníky za účelem pouze příjmu či odevzdání studijní literatury.
 • Řemesla s provozovnou
 • Farmářské trhy a tržiště, další trhy a tržiště
 • Autobazary a autosalóny
 • Venkovní tréninkové aktivity profesionálních sportovců s vyloučením veřejnosti v menších skupinách za přesně definovaných podmínek (sportovci s profesionální smlouvou, vrcholoví sportovci MO – AČR, MV ČR a VSC MŠMT)
 • Svatby do 10 lidí za specifických hygienických podmínek (účastnit obřadu se mohou snoubenci, dva svědci, osoba jednající za orgán veřejné moci či osoba jednající za orgán oprávněné církve, matrikář a nejvýše čtyři další osoby)

Doporučení MZ ČR k uvolnění opatření od 20. 4. 2020

 

 

Seznam webových stránek s aktuálními informacemi:

https://koronavirus.mzcr.cz/seznam-odberovych-center/

https://www.vlada.cz/scripts/detail.php?pgid=56

https://www.smocr.cz/cs/novinky/vse-o-koronaviru

https://koronavirus.mzcr.cz/

http://www.khszlin.cz/25307-novy-koronavirus-2019-ncov

https://special.novinky.cz/covid-19/

 

Seznam laboratoří:

 

https://koronavirus.mzcr.cz/seznam-laboratori/

______________________________________________________________________________

Žáci a studenti u přijímacích zkoušek a státních zkoušek a členové zkušebních komisí nebudou muset mít nasazenu roušku, pokud dodrží základní pravidla. Na jednání v pondělí 11. května 2020 projednala vláda další výjimky z uložené povinnosti. Ministři projednali i několik novel zákonů, chtějí například za přísné kontroly usnadnit obchodování s léčebným konopím.
 

Na přijímacích zkouškách na střední a vysoké školy, při denní výuce na jednoletých kurzech cizích jazyků nebo při poskytování poradenských služeb nebudou muset mít osoby v místnosti nasazené roušky, pokud mezi sebou zachovají odstup alespoň 1,5 metru a u přijímaček nebude v místnosti více než 15 osob. Výjimku z povinnosti nosit roušky dostanou i pacienti a zdravotničtí pracovníci, pokud je to potřebné pro poskytování zdravotní péče. Příslušné mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví, které platí od 12. května, vzala na vědomí vláda Andreje Babiše.

Další vlnu rozvolňování nošení roušek naplánovalo Ministerstvo zdravotnictví na pondělí 25. května. Od tohoto data bude nošení roušek povinné pouze ve všech vnitřních prostorách budov kromě bydliště a v prostředcích veřejné dopravy. Na všech ostatních místech bude nutné roušku nasadit v případě, kdy se v blízkosti do dvou metrů budou vyskytovat jiné osoby s výjimkou členů domácnosti.

Členky a členové vlády se zabývali také několika legislativními normami. Schválili například návrh novely zákona o dani z přidané hodnoty, která implementuje do české legislativy nové právní předpisy Evropské unie v oblasti daně z přidané hodnoty týkající se přeshraničního elektronického obchodování. Změny se dotknou mimo jiné prodeje zboží na dálku mezi jednotlivými členskými státy EU či dovozu zboží nízké hodnoty. Zrušit se má například dosavadní osvobození od daně z přidané hodnoty při dovozu zboží do hodnoty 22 eur ze zemí mimo EU, a to od 1. ledna 2021 v celé Evropské unii. Další informace jsou v tiskové zprávě Ministerstva financí.

Vláda schválila také návrh novely zákona o návykových látkách. Novela řeší dvě oblasti – má zavést používání elektronického receptu i pro léčiva obsahující návykové látky a mění pravidla pro pěstování a prodej konopí pro léčebné účely. Zatímco dosud mohl léčebné konopí do české distribuce dodávat pouze jeden dodavatel vybraný Státním ústavem pro kontrolu léčiv, nově by mohl konopí pro léčebné účely pěstovat a dodávat každý, kdo splní podmínky licenčního řízení. Zároveň bude nově možné případnou produkci vyvážet i do zahraničí při splnění podmínek zákona o návykových látkách. Ministerstvo zdravotnictví si od toho slibuje podstatně větší dostupnost, a tím i zlevnění, léčebných preparátů s obsahem konopí. Více v tiskové zprávě Ministerstva zdravotnictví.

Ministři schválili také návrh zákona, kterým se stanoví termín předložení návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2021 vládě a Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky. Ministerstvo financí návrh připravilo v důsledku současné koronavirové krize, kvůli které není stále jasné, jak velký výpadek příjmů státnímu rozpočtu v příštím roce hrozí a na jak velký nárůst výdajů se stát musí připravit. Ministerstvo financí proto navrhlo mimořádně prodloužit lhůty na přípravu rozpočtu pro rok 2021 a výhledu na další roky s tím, že správcům kapitol sdělí návrhy příjmů a výdajů na další rok až 15. srpna na základě makroekonomické predikce ČR vydané do 10. srpna. Návrh zákona o státním rozpočtu na rok 2021 chce ministerstvo předložit vládě do 30. září. Více v tiskové zprávě Ministerstva financí.

Vláda odsouhlasila rovněž návrh na změnu definice rodinného podniku, kterou navrhlo Ministerstvo průmyslu a obchodu. Do definice rodinného podniku budou napříště spadat i firmy, které vlastní jeden člen rodiny, který je zároveň i jediným statutárním zástupcem, a další členové rodiny jsou v této firmě zaměstnáni a na řízení podniku se podílejí zatím jen nepřímo, v rámci rodinných vztahů. Přitom je zajištěna mezigenerační kontinuita, protože potomci postupně vedení firmy od nejstaršího člena rodiny přebírají. Definice rodinného podniku se v tomto směru v podstatě sjednotí s definicí rodinné živnosti.

Kabinet schválil rovněž novelu zákona o zadávání veřejných zakázek, jejímž cílem je zjednodušit nákup osobních ochranných prostředků jako pohotovostních zásob po konci nouzového stavu. Ministerstvo pro místní rozvoj navrhuje, aby v těchto případech nemusel zadavatel zakázky splnit všechny běžné požadavky zákona a mohl realizaci nákupu zásadně urychlit. Zadavatel například nebude v případě jednacího řízení bez uveřejnění povinen ověřovat kvalifikaci či nebude povinen vyloučit vybraného dodavatele, který nemá zaknihované akcie. Zadavatel také nebude povinen prověřovat skutečného majitele vybraného dodavatele v případě naléhavé situace a v případě existence jediného možného dodavatele. Další informace v tiskové zprávě Ministerstva pro místní rozvoj.

Kompletní výsledky jednání vlády naleznete na http://www.vlada.cz/cz/vysledky-jednani-vlady-11-kvetna-2020-181433/.

 

------------------------------------------------------------

Podle čl. 6 odst. 2 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vláda prodlužuje do 30. dubna 2020 nouzový stav vyhlášený usnesením vlády ze dne 12. března 2020 č. 194 o vyhlášení nouzového stavu pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru (označovaný jako SARS CoV-2) na území České republiky od 14.00 hodin dne 12. března 2020 na dobu 30 dnů, které bylo vyhlášeno pod č. 69/2020 Sb. Ten byl na základě souhlasu Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky uděleným jejím usnesením ze dne 7. dubna 2020 č. 1012 prodloužen do 30. dubna 2020 a poté, opět na základě souhlasu Poslanecké sněmovny, byl usnesením vlády č. 485 ze dne 30. dubna 2020 prodloužen až do 17. května 2020.

Omezení volného pohybu platné od 11. května

 • Vláda s účinností ode dne 11. května 2020 od 00.00 hod. nařizuje:
  • pobývat na veřejně dostupných místech nejvýše v počtu deseti osob, s výjimkou členů domácnosti, výkonu povolání, podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti, účasti na pohřbu, a zachovávat odstup od jiných osob nejméně 2 metry,
  • konzumovat potraviny včetně nápojů na veřejnosti v místě jejich prodeje pouze v nezbytně nutných případech pro potřeby nezbytného občerstvení, jedná-li se o potraviny určené k bezprostřední konzumaci, a v takovém případě se vzdálit za účelem jejich konzumace od prodejny, výdejového okénka apod. alespoň 10 metrů;
 • Vláda s účinností ode dne 11. května 2020 od 00.00 hod. zakazuje, není-li tímto nebo jiným krizovým opatřením stanoveno jinak, divadelní, hudební, filmová a další umělecká představení, sportovní, kulturní, náboženské, spolkové, taneční, tradiční a jim podobné akce a jiná shromáždění, výstavy, slavnosti, poutě, přehlídky, ochutnávky, trhy a veletrhy, vzdělávací akce, oslavy, a to jak veřejné, tak soukromé, s účastí přesahující ve stejný čas 100 osob; tento zákaz se nevztahuje na schůze, zasedání a podobné akce ústavních orgánů, orgánů veřejné moci, soudů a jiných veřejných osob, které se konají na základě zákona;
 • Vláda s účinností ode dne 11. května 2020 od 00.00 hod. omezuje sportování na sportovištích, v parcích, v přírodě a na jiných veřejně přístupných místech tak, aby probíhalo za splnění těchto podmínek:
  • společně sportuje nejvýše sto osob,
  • nejsou využívány společné šatny, umývárny, sprchy a podobná zařízení, ve kterých by nebyly plněny shora uvedené podmínky, s výjimkou používání záchodů za podmínek, že je nastaven režim tak, aby se ve vnitřních prostorech nepotkávalo vícero osob; v těchto případech je však třeba zabezpečit provádění zvýšených hygienických opatření, zejména dezinfekce rukou, ale také míst, kterých se běžně dotýkají ruce;
 • Vláda s účinností ode dne 11. května 2020 od 00.00 hod. nařizuje pro hromadné akce ve venkovních i vnitřních prostorách s účastí nejvýše ve stejný čas 100 osob, aby byla dodržována následující pravidla:
  • je zachováván odstup mezi osobami nejméně 2 metry, s výjimkou členů domácnosti,
  • je k dispozici nádoba s dezinfekčním prostředkem na dezinfekci rukou,
 • Vláda s účinností ode dne 11. května 2020 od 00.00 hod. nařizuje pro organizovaný trénink sportovců na venkovním i vnitřním sportovišti, aby byla dodržována následující pravidla:
  • na sportovišti se nachází ve stejném čase nejvýše 100 osob,
  • vzdálenost mezi sportovci a ostatními osobami bude zachovávána nejméně 2 metry,
  • sportovci v době tréninku nebo zápasu nejsou povinni nosit ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének,
  • na sportovišti bude k dispozici nádoba s dezinfekčním prostředkem na dezinfekci rukou,
  • nejsou využívány související vnitřní prostory sportoviště, zejména společné šatny, umývárny, sprchy a podobná zařízení, s výjimkou používání záchodů za podmínek, že je nastaven režim tak, aby se ve vnitřních prostorech nepotkávalo vícero osob; v těchto případech je však třeba zabezpečit provádění zvýšených hygienických opatření, zejména dezinfekce rukou, ale také míst, kterých se běžně dotýkají ruce,
  • po skončení tréninku bude prováděna pravidelná dezinfekce všech použitých tréninkových pomůcek;
 • Vláda s účinností ode dne 11. května 2020 od 00.00 hod. nařizuje pro účast na sňatečném obřadu, aby byla dodržována následující pravidla:
  • účastní se jen snoubenci, jejich dva svědci, osoba jednající za orgán veřejné moci anebo osoba jednající za orgán oprávněné církve, matrikář a další osoby tak, aby celkový počet osob nebyl vyšší než sto osob,
  • snoubenci v průběhu sňatečného obřadu nejsou povinni nosit ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének,
  • účastníci sňatečného obřadu nemají povinnost dodržovat odstupy nejméně 2 metry od jiných osob,
  • po skončení sňatečného obřadu je provedena dezinfekce všech použitých pomůcek,
  • tato pravidla se obdobně použijí v případě prohlášení osob o tom, že spolu vstupují do registrovaného partnerství;
 • Vláda s účinností ode dne 11. května 2020 od 00.00 hod. nařizuje pro účast na bohoslužbě, aby byla dodržována následující pravidla:
  • bohoslužby se v stejný čas účastní nejvýše 100 osob,
  • v bohoslužebném prostoru (kostele, sboru apod.) účastníci bohoslužby dodržují minimální rozestupy dva metry mezi sebou, s výjimkou členů domácnosti,
  • účastníci bohoslužby si před vstupem do bohoslužebného prostoru povinně dezinfikují ruce,
  • účastníci bohoslužby nosí ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének, vyjma okamžiku přijetí Eucharistie/Večeře Páně,
  • v rámci bohoslužby se vynechá pozdravení pokoje a žehnání se svěcenou vodou a obdobné obřady,
  • duchovní si dezinfikuje ruce alespoň před začátkem bohoslužby, před podáváním Eucharistie/Večeře Páně a po něm,
  • délka bohoslužby se při zachování liturgických předpisů zbytečně neprodlužuje,
  • bohoslužebný prostor je po bohoslužbě řádně vyvětrán a jsou dezinfikovány kontaktní plochy (kliky, lavice apod.),
  • je omezen přístup věřících do dalších míst v kostele/sboru mimo hlavní bohoslužebný prostor,
  • stejná pravidla se použijí i pro svatby a křty; kostely/sbory mimo bohoslužeb zůstávají otevřené pro osobní modlitbu a individuální duchovní péči.

Opatření v oblasti cest do a ze zahraničí  platná od 11. května

 • Vláda nařizuje s účinností ode dne 11. května 2020 od 00:00 hod. po dobu trvání nouzového stavu zákaz vstupu na území České republiky pro všechny cizince, kteří neměli ke dni 12. března 2020 na území České republiky přechodný pobyt nad 90 dnů, nebo trvalý pobyt; to neplatí:
  • a) pro rodinné příslušníky ve smyslu § 15a odst. 1 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, občanů České republiky nebo občanů Evropské unie s bydlištěm na území České republiky,
  • b) pro občany Evropské unie a cizince s povoleným pobytem v Evropské unii, kteří tranzitují přes Českou republiku za účelem cesty domů a mají k tomuto účelu vystavenou nótu zastupitelského úřadu (průjezd a repatriace),
  • c) je-li vstup těchto cizinců v zájmu České republiky,
  • d) pro přeshraniční pracovníky, žáky a studenty, kteří za účelem výkonu práce nebo vzdělávání v České republice pravidelně oprávněně překračují státní hranici s Českou republikou ze sousedního státu a předloží lékařské potvrzení o absolvování testu za podmínek uvedených v bodě 9.,
  • e) pro pracovníky mezinárodní dopravy,
  • f) pro pracovníky servisu kritické infrastruktury,
  • g) pro diplomaty a úředníky mezinárodních organizací,
  • h) v naléhavých mimořádných situacích,
  • i) pro občany Evropské unie, kteří vstupují na území České republiky prokazatelně za účelem výkonu ekonomické činnosti, a to na dobu nejdéle 72 hodin, a předloží lékařské potvrzení o absolvování testu podle bodu III./1.,
  • j) pro občany Evropské unie, kteří vstupují na území České republiky za účelem výkonu ekonomické činnosti, nebo studia na vysoké škole a předloží lékařské potvrzení o absolvování testu podle bodu III./1.,
  • k) pro sezónní zaměstnance, kteří předloží potvrzení o absolvování testu podle III./2.,
  • l) pro klíčové pracovníky, kterým bylo vydáno vízum od 11. května 2020 a jejich rodinné příslušníky, kteří je doprovází a kterým bylo vydáno vízum od 11. května 2020, a předloží potvrzení o absolvování testu podle bodu III./2.,
  • m) pro pracovníky ve zdravotnictví a sociálních službách, kterým bylo vydáno vízum od 11. května 2020 a jejich rodinné příslušníky, kteří je doprovází a kterým bylo vydáno vízum od 11. května 2020, a předloží potvrzení o absolvování testu podle bodu III./2.,
  • n) pro držitele dlouhodobého víza za účelem převzetí povolení k pobytu, kteří předloží potvrzení o absolvování testu podle bodu III./2.,
  • pokud je důvod vstupu doložen odpovídajícím dokumentem;
 • Vláda nařizuje s účinností ode dne 11. května 2020 od 00:00 hod. po dobu trvání nouzového stavu všem osobám podle bodu 1 písm. a) až h), které vstoupí na území České republiky, bezprostředně po vstupu na území České republiky oznámit tuto skutečnost, a to telefonicky nebo jiným vzdáleným přístupem, krajské hygienické stanici příslušné podle místa bydliště nebo ohlašovaného pobytu; to neplatí pro osoby, které jsou uvedeny v bodě 1
  • písm. a), pokud předloží lékařské potvrzení o absolvování testu podle bodu III./1.; rodinní příslušníci, kterým bylo vydáno krátkodobé vízum, předloží potvrzení podle bodu III./2.,
  • písm. b) a h), pokud doba jejich pobytu na území České republiky nebude delší než 24 hodin nebo pokud předloží lékařské potvrzení o absolvování testu podle bodu III./1.,
  • písm. c), e), f) a g), pokud doba jejich pobytu na území České republiky nebude delší než 14 dní nebo pokud předloží lékařské potvrzení o absolvování testu podle bodu III./1.,
  • písm. d), pokud předloží lékařské potvrzení o absolvování testu, které splňuje podmínky uvedené v bodě 9; toto potvrzení nemusí předkládat pracovníci ve zdravotních a sociálních službách, základních složkách integrovaného záchranného systému, nebo pracovníci subjektu kritické infrastruktury, pokud doba jejich pobytu na území České republiky nebude delší než 14 dnů; toto potvrzení o absolvování testu dále nemusí předkládat zemědělci hospodařící v bezprostředním příhraničí, jejichž pobyt na území České republiky nebude delší než 24 hodin;
 • Vláda nařizuje s účinností ode dne 11. května 2020 od 00:00 hod. po dobu trvání nouzového stavu všem občanům České republiky a cizincům s přechodným pobytem nad 90 dnů nebo trvalým pobytem na území České republiky, kteří při vstupu na území České republiky nepředloží lékařské potvrzení o absolvování testu podle bodu III./1., bezprostředně po vstupu na území České republiky oznámit tuto skutečnost, a to telefonicky nebo jiným vzdáleným přístupem, krajské hygienické stanici příslušné podle místa bydliště nebo ohlašovaného pobytu; to neplatí pro osoby, které odpovídajícím dokumentem doloží, že
  • a) za účelem výkonu práce nebo vzdělávání v sousedním státě pravidelně překračují státní hranici, pokud předloží lékařské potvrzení o absolvování testu, které splňuje podmínky uvedené v bodě 9; toto potvrzení nemusí předkládat pracovníci ve zdravotních a sociálních službách, základních složkách integrovaného záchranného systému, nebo pracovníci subjektu kritické infrastruktury, kteří předloží nótu zastupitelského úřadu cílové země, že jde o zdravotní, sociální služby, základní složky integrovaného záchranného systému, nebo subjekt kritické infrastruktury a že v místě výkonu práce byla přijata opatření k zabránění šíření koronaviru SARS CoV-2, zejména povinnost nosit ochranné prostředky dýchacích cest, pokud doba vycestování nebyla delší než 14 dnů,
  • b) vycestovaly v naléhavé mimořádné situaci, pokud doba jejich vycestování nebyla delší než 24 hodin,
  • c) vycestovaly jako pracovníci mezinárodní dopravy, jako pracovníci servisu kritické infrastruktury, diplomati nebo úředníci mezinárodních organizací, pokud doba jejich vycestování nebyla delší než 14 dní; servis kritické infrastruktury v zahraniční pro tyto případy musí být doplněn nótou zastupitelského úřadu cílové země,
  • d) hospodaří jako zemědělci v bezprostředním příhraniční, pokud doba jejich vycestování nebyla delší než 24 hodin,
  • e) vycestovaly za účelem výkonu ekonomické činnosti, pokud doba jejich vycestování nebyla delší než 72 hodin a pokud nejde o přeshraničního pracovníka dle písmene a);
 • Vláda nařizuje s účinností ode dne 11. května 2020 od 00:00 hod. po dobu trvání nouzového stavu krajským hygienickým stanicím, aby u osob, které oznámí vstup na území České republiky podle bodů 2 a 3, a ani do 72 hodin od vstupu na území České republiky nepředložily místně příslušné krajské hygienické stanici potvrzení o absolvování testu uvedeného v bodě 2 a 3, rozhodly o nezbytných karanténních opatřeních, a pokud test prokázal přítomnost SARS-CoV-2, rozhodly o izolaci podle § 64 písm. a) ve spojení s § 2 odst. 6 a 7 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů;
 • Vláda nařizuje s účinností ode dne 11. května 2020 od 00:00 hod. po dobu trvání nouzového stavu všem osobám, které oznámí vstup na území České republiky podle bodů 2 a 3 bezodkladně se podrobit RT-PCR testu na přítomnost SARS-CoV-2 a předložit místně příslušné krajské hygienické stanici lékařské potvrzení o absolvování tohoto testu podle bodu III./1. nejpozději do 72 hodin od vstupu na území České republiky, a to pokud orgán ochrany veřejného zdraví v individuálních případech osob spadajících pod kategorii zájem České republiky, servis kritické infrastruktury, diplomati a úředníci mezinárodních organizací, nebo naléhavá mimořádná situace nerozhodl o jiných karanténních opatřeních v souladu se zákonem č. 258/2000 Sb. a o délce těchto opatření; nepředloží-li osoba lékařské potvrzení o absolvování testu podle bodu III. /1., postupuje krajská hygienická stanice podle bodu 4;
 • Vláda nařizuje s účinností ode dne 11. května 2020 od 00:00 hod. po dobu trvání nouzového stavu všem osobám, které od 11. května 2020 00:00 hod. vstoupily na území České republiky
  • a) v případě jakýchkoliv příznaků počínajícího infekčního onemocnění (zejména zvýšená teplota, kašel, dušnost, zažívací obtíže, ztráta čichu, celková slabost, případně další příznaky) neprodleně oznámit tuto skutečnost, a to telefonicky nebo jiným vzdáleným přístupem, svému registrujícímu poskytovateli zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství nebo praktické lékařství pro děti a dorost, nebo nemají-li registrujícího poskytovatele, pak jakémukoliv poskytovateli v oboru všeobecné praktické lékařství nebo praktické lékařství pro děti a dorost,
  • b) strpět při přechodu státní hranice provedení kontroly příznaků infekčního onemocnění, a pokud budou zjištěny příznaky infekčního onemocnění, poskytnout potřebnou součinnost zdravotnickým pracovníkům při provedení odběru biologického vzorku za účelem zjištění přítomnosti onemocnění COVID-19;
 • Vláda nařizuje s účinností ode dne 11. května 2020 od 00:00 hod. po dobu trvání nouzového stavu všem subjektům, které potvrzují výjimku podle bodu I./1. písm. i), zajistit, aby osoby, které vstupují na území České republiky za účelem ekonomických aktivit na území České republiky, dodržovaly pravidla pro kritické zaměstnance podle bodu IV. usnesení vlády České republiky ze dne 30. března 2020 č. 332, o přijetí krizového opatření, vyhlášeného pod č. 140/2020 Sb.;
 • Vláda nařizuje s účinností ode dne 11. května 2020 od 00:00 hod. po dobu trvání nouzového stavu všem subjektům, které přijímají cizince podle výjimky uvedené v bodě I./1. písm. f), zajistit, aby pracovníci, kteří vstupují za účelem servisu na území České republiky, dodržovali pravidla pro kritické zaměstnance podle usnesení vlády České republiky ze dne 30. března 2020 č. 332, o přijetí krizového opatření, vyhlášeného pod č. 140/2020 Sb.;
 • Vláda nařizuje s účinností ode dne 11. května 2020 od 00:00 hod. po dobu trvání nouzového stavu přeshraničním pracovníkům, žákům a studentům, kteří při hraniční kontrole předkládají potvrzení o absolvování testu, aby při prvním překročení státní hranice do České republiky, jde-li o osoby podle bodu I./3. písm. a), nebo při takovém překročení státní hranice do České republiky, které nastane po 72 hodinách od prvního překročení, jde-li o osoby podle bodu I./1. písm. d), předložili lékařské potvrzení o absolvování testu podle bodu III./1., a poté při každém dalším překročení státní hranice do České republiky, které nastane po 30 dnech po předložení lékařského potvrzení o absolvování testu podle bodu III./1., předkládali lékařské potvrzení o absolvování testu, který není starší než 4 dny, o tom, že byl proveden test podle bodu III./1.;
 • Vláda nařizuje s účinností ode dne 11. května 2020 od 00:00 hod. po dobu trvání nouzového stavu všem subjektům, které přijímají cizince za účelem ekonomické činnosti podle výjimky uvedené v bodě I./1. písm. j) až n) zajistit těmto cizincům
  • a) ubytování po celou dobu jejich pobytu na území České republiky,
  • b) lékařskou péči nebo registrujícího poskytovatele lékařských služeb po celou dobu jejich pobytu na území České republiky, včetně úhrady lékařské péče, není-li zajištěna jinak,
  • c) jejich dopravu ze státní hranice do místa ubytování a po dobu 14 dní od vstupu na území České republiky dopravu mezi místem ubytování a pracovištěm, přičemž k cestě cizince do zaměstnání a ze zaměstnání nelze využít veřejnou hromadnou dopravu,
  • d) návrat zpět do země původu v případě ztráty zaměstnání na území České republiky;
 • Vláda nařizuje s účinností ode dne 11. května 2020 od 00:00 hod. po dobu trvání nouzového stavu, že všem osobám podle bodu I./1. písm. j) až n) jejichž vstup je považován za nezbytný, lze výjimečně umožnit vstup na území České republiky i bez předložení potvrzení o absolvování testu; nezbytnost potvrzuje ministr gesčně příslušný za dané odvětví; tyto osoby mají povinnost absolvovat test RT-PCR na přítomnost SARS-CoV-2 do 72 hodin po vstupu na území České republiky a předložit lékařské potvrzení o absolvování testu podle bodu III./1. místně příslušné krajské hygienické stanici;
 • Vláda nařizuje s účinností ode dne 11. května 2020 od 00:00 hod. po dobu trvání nouzového stavu zastavení přijímání žádostí o víza a přechodné a trvalé pobyty na zastupitelských úřadech České republiky s výjimkou:
  • a) žádostí o krátkodobá víza, jde-li o účely pobytu uvedené v bodě I. písm. a), c), e), f), g), h), k) a m),
  • b) dlouhodobých víz za účelem sezónního zaměstnání,
  • c) mimořádných pracovních víz,
  • d) žádostí o přechodný pobyt, jsou-li podány cizinci zařazenými do vládního Programu klíčový a vědecký personál,
  • e) žádostí o přechodný pobyt podané cizinci zařazenými do vládního Programu vysoce kvalifikovaný zaměstnanec nebo vládního Programu kvalifikovaný zaměstnanec, pokud budou vykonávat zdravotnické povolání nebo pracovat v sociálních službách; 
  • tyto výjimky neplatí pro žádosti o víza a přechodné pobyty na zastupitelských úřadech České republiky ve státech, jejichž opatření prováděná z důvodu pandemie onemocnění COVID-19 přijímání takových žádostí neumožňují; Ministerstvo zahraničních věcí zveřejní seznam takových států způsobem umožňujícím dálkový přístup;
 • Vláda nařizuje s účinností ode dne 11. května 2020 od 00:00 hod. po dobu trvání nouzového stavu přerušit všechna řízení o žádostech o oprávnění k pobytu nad 90 dnů podané na zastupitelských úřadech České republiky s výjimkou žádostí
  • a) uvedených v bodu 12. písmeno a),
  • b) o povolení k dlouhodobému a trvalému pobytu za účelem společného soužití rodiny na území,
  • c) o přechodný pobyt, jsou-li podány cizinci zařazenými do programů za účelem dosažení ekonomického přínosu pro Českou republiku schváleným usnesením vlády České republiky ze dne 26. srpna 2019 č. 581;
  • tyto výjimky neplatí pro žádosti o víza a přechodné pobyty na zastupitelských úřadech České republiky ve státech, jejichž opatření prováděná z důvodu pandemie onemocnění COVID-19 neumožňují provádění úkonů v rámci řízení; Ministerstvo zahraničních věcí zveřejní seznam takových států způsobem umožňujícím dálkový přístup; 
 • Vláda zakazuje s účinností ode dne 11. května 2020 od 00:00 hod. po dobu trvání nouzového stavu všem osobám, které vstoupí na území České republiky a kterým nebyla nařízena karanténa podle bodu I./4. a osobám uvedeným v bodě I./1. písm. i) až n) volný pohyb na území celé České republiky po dobu pobytu na území České republiky, nebo po dobu nejdéle 14 dní ode dne vstupu na území České republiky, s výjimkou:
  • cest do zaměstnání a pohybu v rámci výkonu zaměstnání a cest k výkonu podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti a pohybu v rámci výkonu této činnosti,
  • cest nezbytně nutných k obstarávání základních životních potřeb, k zajištění péče o děti, k zajištění péče o zvířata, využívání nezbytných finančních a poštovních služeb, doplnění pohonných hmot,
  • cest do zdravotnických zařízení a zařízení sociálních služeb,
  • cest za účelem vyřízení neodkladných úředních záležitostí,
  • cest zpět do místa svého bydliště,
  • pohřbů;
 • Vláda stanoví, že lékařským potvrzením o absolvování testu se rozumí potvrzení vydané lékařem nebo orgánem ochrany veřejného zdraví o tom, že byl proveden test RT-PCR na přítomnost SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, který není starší než 4 dny; test si zajišťuje osoba na vlastní náklady;
 • Vláda stanoví, že potvrzením o absolvování testu se rozumí lékařské potvrzení o absolvování testu podle bodu 1. spolu s potvrzením vydaným příslušnou laboratoří o tom, že byl proveden test RT-PCR na přítomnost SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, který není starší než 4 dny; test si zajišťuje osoba na vlastní náklady; potvrzení musí obsahovat údaje, na základě kterých je možné jednoznačně zjistit a ověřit údaje o typu testu, jeho stáří, o laboratoři, která test provedla a skutečnost, že potvrzení skutečně vydala;
 • Vláda stanoví, že naléhavou mimořádnou situací dle bodu I./1. písm. h) se rozumí
  • přeshraniční přejezd příslušníků integrovaného záchranného systému, včetně horské služby a ostatních složek integrovaného záchranného systému,
  • převoz krve, kostní dřeně a jiného biologického materiálu odběrovými týmy, převoz a průvoz sanitním vozem nebo vozem pohřební služby,
  • potřeba poskytnutí zdravotních služeb,
  • plnění povinnosti uložené soudem, cesta na základě předvolání státního orgánu, výkon soudního rozhodnutí, nebo jiné úřední jednání či využívání nezbytných finančních a poštovních služeb,
  • vyzvednutí či odvoz rodinných příslušníků ze zahraničí nebo do zahraničí, včetně aut na letištích,
  • nezbytná péče o blízké rodinné příslušníky, kteří nejsou schopni se o sebe sami postarat, výkon práva péče o nezletilé dítě nebo styk s ním a zajištění nezbytné péče o zvířata,
  • účast na pohřbech či svatbě,
  • jiné humanitární situace;
 • Vláda stanoví, že přerušení doby, jejímž uplynutím zaniká platnost zaměstnanecké karty nebo od ní odvozeného oprávnění k pobytu, a to na dobu trvání nouzového stavu; přerušením začíná běžet doba nová.

Cestování v době koronaviru - zrušení zájezdu a další informace v souvislosti s cestovním ruchem na stránkách Ministerstva pro místní rozvoj.

Opatření na státních hranicích platná od 11. května

 • S účinností od 11. května 00.00 hodin se dočasně znovu zavádí ochrana vnitřních hranic České republiky podle čl. 25 odst. 1 Schengenského hraničního kodexu, a to v období od 15. května 2020 00:00 hod. do 13. června 2020 23:59 hod. na pozemní hranici se Spolkovou republikou Německo a Rakouskou republikou a vzdušné hranici;
 • Policie České republiky bude provádět kontroly po celé délce vyjmenovaných úseků vnitřních hranic České republiky, tyto kontroly budou zaměřeny zejména na dodržování omezení přeshraničního pohybu osob stanovených vládou a Ministerstvem zdravotnictví;
 • vnitřní hranice lze překračovat pouze
  • v místech uvedených v části 1 přílohy tohoto opatření obecné povahy 24 hodin denně (s Rakouskem jsou to hraniční přechody pro silniční dopravu Dolní Dvořiště – Wullowitz, Nová Bystřice – Grametten, Hatě–Kleinhaugsdorf, Mikulov–Drasenhofen a pro nákladní silniční dopravu České Velenice – Gmünd – Böhmzeil, pro železniční dopravu Horní Dvořiště – Summerau a Břeclav–Hohenau a s Německem jsou to hraniční přechody pro silniční dopravu Krásný Les – Breitenau (dálnice), Hora Sv. Šebestiána – Reitzenhain, Vojtanov–Schönberg, Pomezí nad Ohří – Schirnding, Rozvadov- Waidhaus (dálnice), Folmava – Furth im Wald / Schafberg, Železná Ruda – Bayerisch Eisenstein, Strážný–Phillippsreut a pro železniční dopravu Děčín – Bad Schandau / Lázně Žandov a Česká Kubice – Furth im Wald); a letiště Praha – Ruzyně a Praha – Kbely,
  • v místech uvedených v části 2 přílohy tohoto opatření obecné povahy v době od 5:00 do 23:00 hod. (s Rakouskem jsou to hraniční přechody pro silniční dopravu Vratěnín–Oberthürnau, Hevlín – Laa an der Thaya, Valtice–Schrattenberg, s Německem jsou to hraniční přechody pro silniční dopravu Petrovice–Lückendorf, Rumburk–Neugersdorf, Dolní Poustevna – Sebnitz / Soběnice, Hřensko–Schmilka, Cínovec–Altenberg, Boží Dar – Oberwiesenthal, Kraslice–Klingenthal, Všeruby–Eschlkam);
 • omezení uvedená v odst. 2 se nevztahují na:
  • integrovaný záchranný systém, jehož režim překračování státních hranic je upraven mezinárodní smlouvou uzavřenou mezi Českou republikou a sousedním státem,
  • osoby, u nichž je překročení vnitřních hranic nutné v souvislosti se vznikem  nepředvídané mimořádné situace,
  • nákladní leteckou, nákladní železniční a nákladní lodní dopravu a
  • lety za účelem pátrání a záchrany, lety za účelem hašení požárů, lety pro zdravotnické účely včetně sekundárních a repatriačních letů, poziční lety, lety pro technické účely a lety za účelem kontroly nebo ověřování navigačních zařízení.

Informace Ministerstva vnitra k cestování a překračování hranic.

Opatření v oblasti maloobchodu a služeb platná od 11. května

 • Vláda s účinností ode dne 11. května 2020 od 00:00 hod. zakazuje přítomnost veřejnosti v provozovnách stravovacích služeb, s výjimkou:
  • provozoven, které neslouží pro veřejnost (např. zaměstnanecké stravování, stravování poskytovatelů zdravotních služeb a sociálních služeb, ve vězeňských zařízeních),
  • prodeje mimo provozovnu stravovacích služeb (např. provozovny rychlého občerstvení s výdejovým okénkem nebo prodej jídla s sebou bez vstupu do provozovny),
  • venkovních prostor provozovny stravovacích služeb,
 • Vláda s účinností ode dne 11. května 2020 od 00:00 hod. zakazuje prodej v provozovnách stravovacích služeb umístěných v rámci nákupních center s prodejní plochou přesahující 5 000 m,;
 • Vláda s účinností ode dne 11. května 2020 od 00:00 hod. zakazuje provoz taxislužby, s výjimkou taxislužby rozvážející potraviny nebo osob s oprávněním řidiče taxislužby,
 • Vláda s účinností ode dne 11. května 2020 od 00:00 hod. zakazuje přítomnost veřejnosti ve vnitřních bazénech a saunách,
 • Vláda s účinností ode dne 11. května 2020 od 00:00 hod. zakazuje prohlídky vnitřních prostor v hradech a zámcích,
 • Vláda s účinností ode dne 11. května 2020 od 00:00 hod. zakazuje prodej ubytovacích služeb, s výjimkou osob poskytujících ubytování v ubytovnách, lázeňských zařízeních (pro účely poskytování lázeňské léčebně rehabilitační péče) a školských ubytovacích zařízeních; tento zákaz se nevztahuje na prodej a poskytnutí ubytovacích služeb:
  • osobám za účelem výkonu povolání, podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti,
  • cizincům do doby opuštění území České republiky a cizincům s pracovním povolením na území České republiky,
  • osobám, kterým nařídil orgán ochrany veřejného zdraví karanténu, a
  • osobám ohroženým domácím násilím,
 • Vláda s účinností ode dne 11. května 2020 od 00:00 hod. zakazuje provozování činností, které jsou živností podle živnostenského zákona, a při kterých je porušována integrita kůže;
 • Vláda s účinností ode dne 11. května 2020 od 00:00 hod. nařizuje, aby v provozovnách, v nichž není zakázán provoz, byla dodržována následující pravidla:
  • aktivně bránit tomu, aby se zákazníci zdržovali v kratších vzdálenostech od sebe, než jsou 2 metry,
  • zajistit řízení front čekajících zákazníků, a to jak uvnitř, tak před provozovnou, zejména za pomoci označení prostoru pro čekání a umístění značek pro minimální rozestupy 2 metry mezi zákazníky,
  • umístit dezinfekční prostředky u často dotýkaných předmětů (především kliky, zábradlí, nákupní vozíky) tak, aby byly k dispozici pro zaměstnance i zákazníky provozoven a mohly být využívány k pravidelné dezinfekci,
  • zajistit, aby pracovníci provozoven nosili rukavice při kontaktu se zbožím a při přijímání plateb od zákazníků,
  • zajistit informování zákazníků o výše uvedených pravidlech, a to zejména prostřednictvím informačních plakátů u vstupu a v provozovně, popřípadě sdělováním pravidel prostřednictvím reproduktorů v provozovně,
 • Vláda s účinností ode dne 11. května 2020 od 00:00 hod. nařizuje, aby prodej nebaleného pečiva probíhal pouze za splnění těchto podmínek:
  • je zajištěno, že v místě odběru pečiva nedochází ke shlukování osob,
  • prodejní místo je vybaveno pomůckami osobní hygieny;
 • Vláda s účinností ode dne 11. května 2020 od 00:00 hod. nařizuje, aby podnikatelé provozující maloobchodní prodejnu potravin se samoobslužným prodejem poskytovali bezplatně zákazníkům u každého vchodu do takové prodejny jednorázové rukavice nebo jiný obdobný ochranný prostředek na ruce (např. mikrotenový sáček),
 • Vláda s účinností ode dne 11. května 2020 od 00:00 hod. nařizuje, aby provozovatelé farmářských a ostatních venkovních trhů a tržišť dodržovali následující pravidla:
  • neprodávat potraviny výlučně určené k bezprostřední konzumaci,
  • zajistit odstupy mezi stánky, stolky neb jinými prodejními místy nejméně 2 metry,
  • aktivně zajišťovat, aby zákazníci mezi sebou udržovali odstup nejméně 2 metry,
  • umístit nádoby s dezinfekčními prostředky u každého prodejního místa,
  • zajistit, aby pracovníci prodejních míst nosili rukavice při kontaktu se zbožím a při přijímání plateb od zákazníků,
  • prodávat zboží bez možnosti ochutnávky nebo konzumace potravin a pokrmů nebo zkoušení oblečení na místě,
 • Vláda s účinností ode dne 11. května 2020 od 00:00 hod. nařizuje, aby pro provoz zoologických zahrad, botanických zahrad, arboret a podobných provozů, do kterých lze vstupovat jen na základě vstupenky, byla dodržována následující pravidla:
  • návštěvníci zoologických zahrad budou moci nakupovat výlučně časové vstupenky vzdáleným přístupem, (on-line), bez možnosti jejich zakoupení na místě,
  • počet návštěvníků bude v jednom dni omezen tak, aby nepřesáhl 150 osob na jeden hektar plochy zařízení,
  • vnitřní pavilony a expozice jsou uzavřeny,
  • provozovatel zajistí zvýšenou dezinfekci areálu, vzdálenost mezi lavičkami na minimálně čtyři metry, zamezení kontaktu návštěvníků a zaměstnanců pečujících o zvířata,
  • provozovatel zajistí opatření k zabránění hromadění osob a kontroly dodržování minimálních rozestupů v místech, kde lze očekávat akumulaci osob, např. dětská hřiště, prostory před záchody, odpočinkové zóny, atrakce, občerstvovací zóny apod.,
 • Vláda s účinností ode dne 11. května 2020 od 00:00 hod. nařizuje, aby pro provoz knihoven byla dodržována následující pravidla:
  • zajistit, aby pracovníci knihoven nosili rukavice při kontaktu s knihami a dalším podobným zbožím,
  • u vstupu do knihovny zákazník provede dezinfekci rukou, přičemž dezinfekční prostředek zajistí provozovatel knihovny;
 • Vláda s účinností ode dne 11. května 2020 od 00:00 hod. nařizuje, aby pro prodej oděvů a obuvi byla dodržována následující pravidla:
  • zkoušení oděvů a obuvi probíhá až po předchozí dezinfekci rukou zkoušející osobou,
  • při vrácení oděvů v rámci reklamace apod. se oděvy uloží po dobu 24 hodin odděleně od ostatního zboží a teprve poté je lze znovu nabízet zákazníkům,
 • Vláda s účinností ode dne 11. května 2020 od 00:00 hod. nařizuje, aby pro činnost holičství a kadeřnictví byla dodržována následující pravidla:
  • holič nebo kadeřník (dále jen „holič“) při výkonu své práce používá zdvojenou ochranu dýchacích cest, vedle roušky apod. také ochranný štít,
  • mezi zákazníky jsou dodrženy odstupy alespoň 2 m, stejně jako mezi holičem a jeho zákazníkem jsou od ostatních holičů a jejich zákazníků dodrženy odstupy alespoň 2 m,
  • v případě, že holič nebo zákazník má tělesnou teplotu 37 °C a vyšší nebo jiné příznaky onemocnění COVID-19, je zamezeno jeho přístupu do provozovny holičství nebo kadeřnictví,
  • v provozovně holičství nebo kadeřnictví jsou dostupné dezinfekční prostředky pro dezinfekci rukou,
  • na záchodech jsou dostupná antibakteriální mýdla, dezinfekční prostředky pro dezinfekci rukou a jednorázové ručníky,
  • před začátkem poskytování služby, po ukončení poskytování služby a při přechodu k jinému zákazníkovi si holič vždy dezinfikuje ruce prostředkem s virucidním účinkem a pokud používá rukavice, vymění si rukavice a mezitím si dezinfikuje ruce,
  • povrchová dezinfekce se provádí po poskytnutí služby každému zákazníkovi, včetně všech použitých kadeřnických pomůcek,
  • podlaha je dezinfikována alespoň jednou denně,
 • Vláda s účinností ode dne 11. května 2020 od 00:00 hod. nařizuje, aby pro činnost manikúry, pedikúry, masáží, kosmetických služeb a podologie byla dodržována následující pravidla:
  • osoba poskytující tuto službu při výkonu své práce používá zdvojenou ochranu dýchacích cest, vedle roušky apod. také ochranný štít,
  • mezi zákazníky jsou dodrženy odstupy alespoň 2 m, stejně jako mezi osobou poskytující tuto službu a jejím zákazníkem jsou od ostatních osob poskytujících tuto službu a jejich zákazníků dodrženy odstupy alespoň 2 m,
  • v případě, že osoba poskytující tuto službu nebo zákazník má tělesnou teplotu 37 °C a vyšší nebo jiné příznaky onemocnění COVID-19, je zamezeno jeho přístupu do provozovny,
  • v provozovně jsou dostupné dezinfekční prostředky pro dezinfekci rukou,
  • na záchodech jsou dostupná antibakteriální mýdla, dezinfekční prostředky pro dezinfekci rukou a jednorázové ručníky,
  • povrchová dezinfekce se provádí po poskytnutí služby každému zákazníkovi, včetně všech použitých pomůcek,
  • podlaha je dezinfikována alespoň jednou denně,
  • osoba poskytující tuto službu používá při výkonu práce jednorázové rukavice (s výjimkou masáží), které vymění u každého zákazníka a mezitím provede dezinfekci rukou prostředkem s virucidním účinkem,
  • před a po masáži osoba poskytující tuto službu provede dezinfekce rukou,
  • před poskytnutím služby se provede povinná dezinfekce ošetřované plochy u zákazníka,
 • Vláda s účinností ode dne 11. května 2020 od 00:00 hod. nařizuje, aby pro provoz muzeí, galerií a dalších podobných zařízení byla dodržována následující pravidla:
  • v zařízení se nachází ve stejný čas nejvýše 100 osob a zároveň se nachází nejvýše 1 návštěvník na 10 m2 prostor přístupných návštěvníkům,
  • mezi návštěvníky jsou dodržovány odstupy alespoň 2 m, s výjimkou členů domácnosti,
  • návštěvník u vstupu provede dezinfekci rukou, přičemž dezinfekční prostředky zajistí provozovatel zařízení,
 • Vláda s účinností ode dne 11. května 2020 od 00:00 hod. nařizuje, aby pro provoz divadel, kin, koncertních síní, cirkusů a podobných provozů byla dodržována následující pravidla:
  • provozovatel zajistí alespoň jednu osobu, která dohlíží na dodržování následujících pravidel a působí na diváky a další osoby, aby je dodržovali,
  • následující pokyny jsou sdělovány divákům a dalším osobám zejména formou informačních tabulí, letáků, na obrazovkách, plátnech apod.,
  • v hledišti je nejvýše 100 diváků,
  • v případě míst pro sezení s pevně umístěnými sedadly diváci sedí jen v každé druhé řadě a v takové řadě diváci sedí tak, že mohou sedět vždy nejvýše dvě osoby vedle sebe a od jiných osob je bude oddělovat alespoň jedno volné sedadlo,
  • mimo hlediště je zamezeno sedět na místech jinak určených k sezení,
  • v případě míst pro sezení bez pevně umístěných sedadel diváci sedí tak, že společně sedí nejvýše ve dvojicích a od jiných osob je odděluje vzdálenost alespoň 1,5 m,
  • mezi prodejními místy vstupenek je odstup alespoň 2 m,
  • v řadě osob čekajících na prodej vstupenek jsou řazeni zákazníci s odstupy alespoň 2 m a jsou vyzýváni informačními letáky k dodržování tohoto odstupu a k tomu, aby nejlépe platili platební kartou,
  • ve vstupním prostoru a na záchodech jsou dostupné dezinfekční prostředky pro dezinfekci rukou,
  • neprodávají a nekonzumují se žádné potraviny včetně nápojů,
  • před zahájením představení apod. je celý prostor určený pro diváky dezinfikován, průběžně se provádí úklid i při provozu (dezinfekce klik, madel, pultů atd.), denní úklid se provádí dezinfekčními přípravky s virucidními účinky, a to v souladu s případnými dalšími doporučeními místně příslušné krajské hygienické stanice,
 • Vláda s účinností ode dne 11. května 2020 od 00:00 hod. nařizuje, aby pro provoz venkovních prostor provozovny stravovacích služeb byla dodržována následující pravidla:
  • zákazníci jsou usazeni tak, že mezi nimi je odstup alespoň 1,5 m, s výjimkou zákazníků sedících u jednoho stolu,
  • venkovní prostory provozovny jsou uspořádány tak, aby sedící zákazníci ve kterékoliv části nebyli ve vzdálenosti kratší než 1,5 m od kolemjdoucích osob, ledaže venkovní prostory provozovny od okolí dělí pevná bariéra bránící šíření kapének z dýchacích cest,
  • provozovatel aktivně brání shromažďování osob ve vzájemné vzdálenosti menší než 1,5 m, včetně čekací zóny provozovny,
  • při vstupu do vnitřních i venkovních prostor provozovny stravovacích služeb je zajištěna možnost dezinfekce rukou pro zákazníky,
  • zákazníkům je umožněn přístup na záchod ve vnitřních prostorech provozovny; provozovatel zajistí, aby zákazníci při pohybu po vnitřních prostorech provozovny udržovali povinný odstup,
  • dezinfekce židlí a stolů se provádí před usazením každé nové skupiny zákazníků,
  • v případě prodeje přes výdejové okénko se dezinfekce výdejového okénka provádí alespoň každé 2 hodiny,
  • zákazník nemá povinnost nosit ochranný prostředek dýchacích cest v době konzumace potravin a pokrmů včetně nápojů u stolu,
  • v případě, že pracovník provozovny má tělesnou teplotu 37 °C a vyšší nebo jiné příznaky onemocnění COVID-19, je zamezeno jeho přístupu do provozovny,
  • provozovatel postupuje tak, aby vedl zákazníky k dodržování všech opatření,
 • Vláda s účinností ode dne 11. května 2020 od 00:00 hod. nařizuje, aby pro provoz nákupních center s prodejní plochou přesahující 5 000 m2 byla dodržována následující pravidla:
  • provozovatel zajistí alespoň jednu osobu, která dohlíží na dodržování následujících pravidel a působí na zákazníky a další osoby, aby je dodržovali,
  • následující pokyny pro zákazníky jsou sdělovány zákazníky a dalším osobám zejména formou informačních tabulí, letáků, na obrazovkách, rozhlasem apod.,
  • provozovatel zajistí viditelné označení pokynu k dodržování rozestupu 2 metrů mezi osobami na veřejně přístupných plochách v nákupním centru (např. formou infografiky, spotů v rádiu centra, infografiky u vstupu do prodejen a jiných provozoven, infografiky na podlaze veřejných prostor apod.),
  • je realizován režimový plán úklidu, kterým bude upraven režim úklidu, dezinfekce, případně dekontaminací společných prostor na základě odborného doporučení místně příslušné krajské hygienické stanice,
  • je zamezováno shlukování osob, zejména ve všech místech, kde to lze očekávat, např. vstupy z podzemních garáží, prostor před výtahy, eskalátory, travelátory, záchody apod.,
  • u každého vstupu pro zákazníky a zaměstnance do obchodního centra je zajištěna možnost dezinfekce rukou,
  • ve všech prodejnách a jiných provozovnách je zajištěna možnost dezinfekce rukou alespoň v prostoru každé pokladny nebo pokladní zóny,
  • platební terminály jsou pravidelně dezinfikovány,
  • použití míst určených k odpočinku (židle, křesla, lavice apod.) je omezeno tak, aby nebyla místy shromažďování osob,
  • u vchodu do každé provozovny je umístěno viditelné označení pokynu dodržování odstupu osob 2 metry od sebe v prostoru provozovny,
  • provozovatel zajistí školení pracovníků s cílem zajistit a ověřit znalosti o opatřeních, příznacích nemoci a prevenci šíření nákazy včetně ochrany návštěvníků a pracovníků,
  • provozovatel zajistí pro návštěvníky a další osoby v nákupním centru možnost odstranění osobních ochranných prostředků (roušky, rukavice apod.) do směsného odpadu,
  • dětské koutky a podobné služby nejsou provozovány,
 • Vláda s účinností ode dne 11. května 2020 od 00:00 hod. nařizuje, aby pro provoz vnitřních sportovišť byla dodržována následující pravidla:
  • omezit přítomnost zákazníků tak, aby byly mezi nimi rozestupy alespoň 2 metry s výjimkou oddělených organizovaných aktivit nebo skupin,
  • nelze používat šatny a sprchy,
  • vstup a cvičení po celou dobu pouze s ochrannými prostředky dýchacích cest, s výjimkou organizovaných tréninků v rámci oddělených aktivit a skupin,
  • zajistit dezinfekci strojů a dalšího cvičebního nářadí a pomůcek po použití každým klientem,
  • průběžně dezinfikovat místa, kde se klienti vyskytují,
  • zajistit dezinfekci rukou pro personál i klienty,
  • klienti provedou povinnou dezinfekci rukou před zahájením a po celkovém ukončení cvičení,
  • prodávat pouze balené nápoje a balené potraviny,
  • upravit časový harmonogram tak, aby mezi jednotlivými lekcemi proběhl úklid, vyvětrání a dezinfekce prostor.

Opatření v oblasti školní docházky a vzdělávacích akcí po 11. květnu

 • Vláda s účinností ode dne 11. května 2020 od 00.00 hod. zakazuje osobní přítomnost žáků a studentů na základním, středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách a školských zařízeních podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a při akcích pořádaných těmito školami; zákaz osobní přítomnosti podle tohoto bodu se nevztahuje na osobní přítomnost:
  • žáků, kteří konají závěrečnou zkoušku nebo si podali přihlášku k maturitní zkoušce, žáků v posledním ročníku v konzervatořích a studentů v posledním ročníku ve vyšších odborných školách, zejména pro účely přípravy a účasti na závěrečné zkoušce, maturitní zkoušce nebo absolutoriu, přičemž docházka není pro tyto žáky a studenty povinná a tito žáci nebo studenti musí tvořit skupiny nejvýše 15 žáků,
  • žáků 9. ročníku základní školy za účelem přípravy na přijímací zkoušky na střední školu, přičemž docházka není pro tyto žáky povinná a tito žáci musí tvořit skupiny nejvýše 15 žáků,
  • na vzdělávání ve školách zřízených při diagnostických ústavech, dětských domovech se školou a výchovných ústavech a v diagnostických třídách podle zákona č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
  • na vzdělávání ve školách při zdravotnickém zařízení,
 • Vláda s účinností ode dne 11. května 2020 od 00.00 hod. zakazuje osobní přítomnost dětí, žáků a studentů a jiných účastníků na zájmovém vzdělávání ve školských zařízeních pro zájmové vzdělávání a na soutěžích a přehlídkách organizovaných pro děti, žáky a studenty škol a školských zařízení podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů; zákaz se nevztahuje na střediska volného času za splnění podmínky přítomnosti nejvýše 15 účastníků ve skupině;
 • Vláda s účinností ode dne 11. května 2020 od 00.00 hod. ukládá, aby:
  • osobní přítomnost studentů při studiu na vysoké škole podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, byla umožněna pouze za splnění podmínky přítomnosti nejvýše 15 studentů ve skupině; toto omezení se netýká klinické a praktické výuky a praxe,
  • osobní přítomnost žáků na základním uměleckém vzdělávání v základní umělecké škole a jazykovém vzdělávání v jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a při akcích pořádaných těmito školami, byla umožněna pouze za splnění podmínky přítomnosti nejvýše 15 žáků ve skupině,
  • osobní přítomnost osob na vzdělávání v jednoletých kurzech cizích jazyků s denní výukou v institucích zapsaných v seznamu vzdělávacích institucí poskytujících jednoleté kurzy cizích jazyků s denní výukou podle zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, byla umožněna pouze za splnění podmínky přítomnosti nejvýše 15 osob ve skupině;
 • Vláda s účinností ode dne 11. května 2020 od 00.00 hod. nařizuje, aby:
  • dítě, žák, student, účastník a osoba uvedená v bodě I. nebo II. nebo jeho zákonný zástupce a zákonný zástupce dítěte v mateřské škole poskytl, před prvním vstupem do školy, školského zařízení nebo vzdělávací instituce písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.). Toto se netýká dětí a žáků škol při zdravotnickém zařízení,
  • dítě, žák, student, účastník nebo osoba uvedená v bodě I. nebo II., byla osobně přítomná ve škole, školském zařízení nebo vzdělávací instituci pouze, pokud je bez akutních zdravotních potíží odpovídajících virovému infekčnímu onemocnění;
  • Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanovilo termíny pro státní maturitní zkoušky a jednotné přijímací zkoušky na střední školy, podrobnosti naleznete na http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/ministr-skolstvi-zverejnil-terminy-maturit-zaverecnych-a.

Informace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy

Opatření v dopravě od 11. května

 • Vláda s účinností ode dne 11. května 2020 od 00.00 hod. zrušuje usnesení vlády ze dne 12. března 2020 č. 200, o přijetí krizového opatření, vyhlášené pod č. 73/2020 Sb.
 • Vláda s účinností ode dne 11. května 2020 od 00.00 hod. zakazuje všem dopravcům využívat v rámci obchodní letecké dopravy s cestujícími na palubě, při níž je překračována hranice České republiky, jiná letiště než mezinárodní veřejné letiště Václava Havla Praha (Praha/Ruzyně, LKPR);
 • Vláda s účinností ode dne 11. května 2020 od 00.00 hod. stanovuje, že výjimku ze zákazu uvedeného v předchozím bodě může udělit ministr dopravy

Podrobné informace Ministerstva dopravy

Opatření v sociální oblasti

 • Všem zařízením sociálních služeb v pobytové formě a všem odlehčovacím sociálním službám v pobytové formě se s účinností od 28. března 2020 nařizuje zákaz návštěv osob, s výjimkou:
  • nezletilých uživatelů sociálních služeb,
  • uživatelů sociálních služeb s omezenou svéprávností,
  • uživatelů sociálních služeb v terminálním stádiu nevyléčitelného onemocnění;
 • s účinností od 28. března 2020 se nařizuje všem poskytovatelům zdravotních služeb následné a dlouhodobé lůžkové péče, poskytovatelům sociálních služeb v zařízení domovů pro osoby se zdravotním postižením, domovů pro seniory a domovů se zvláštním režimem a poskytovatelům sociálních služeb poskytujícím odlehčovací služby v pobytové formě
  • vyčlenit prostory s lůžkovou kapacitou pro oddělení osob, jimž jsou v jejich zařízeních poskytovány zdravotní nebo sociální služby (dále jen „služby“), u kterých se prokázalo onemocnění covid-19 a to operativně podle potřeby vyvolané aktuální epidemiologickou situací, a zajistit, aby tyto prostory byly zřetelně označeny,
  • zajistit personální zabezpečení pro chod a poskytování služeb ve vymezeném prostoru pro nemocné s nemocí covid-19, a zajistit, aby zaměstnanci, kteří přicházejí do styku s osobami, kterým jsou v jejich zařízeních poskytovány služby a u kterých bylo prokázáno onemocnění covid-19, nepřicházeli do kontaktu s jinými zaměstnanci a osobami pobývajícími v jejich zařízeních, pokud to personální zabezpečení daného poskytovatele umožňuje,
  • pravidelně sledovat zdravotní stav osob, kterým jsou v jejich zařízeních poskytovány služby, (zejména měřit tělesnou teplotu a sledovat příznaky respiračního onemocnění) a v případě podezření na onemocnění covid-19 tyto osoby izolovat a ihned kontaktovat místně příslušný orgán ochrany veřejného zdraví,
  • stanovit hygienicko-epidemiologická opatření k zabránění šíření infekčního onemocnění covid-19 uvnitř svých zařízení,
  • celé znění nařízení je k dispozici na stránkách Ministerstva zdravotnictví;

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------

O pomoc od státu budou moci požádat i společníci malých s. r. o., kteří splní základní podmínky a byli poškozeni v souvislosti s epidemií koronaviru. Příspěvek 500 korun denně navrhla v pondělí 4. května 2020 vláda Andreje Babiše. Do Parlamentu pošle také několik dalších návrhů legislativních změn, které mají pomoci podnikatelům například zvýšením ošetřovného pro OSVČ, příspěvkem státu na úhradu nájemného či odložením povinnosti používat EET do konce roku.

 

Pokud s tím bude souhlasit Parlament, budou moci společníci malých společností s ručením omezeným, kteří byli poškozeni během koronavirové krize, požádat stát o vyplacení kompenzačního bonusu. Počítá s tím návrh novely zákona o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2, který schválila vláda a požádá Parlament o jeho projednání ve stavu legislativní nouze.

Kompenzační bonus by měl podle schváleného návrhu činit 500 korun denně, a to zpětně od 12. března až do 8. června. Malým podnikatelům tak bude moci stát přispět částkou až 44 500 korun. Podmínkou je, aby společnost měla nejvýše dva společníky nebo i více, ale jen pokud jsou v přímém příbuzenském vztahu. Firma také bude muset splnit několik dalších kritérií, například, že nečerpá od státu jinou formu finanční pomoci. Podrobnosti obsahuje tisková zpráva Ministerstva financí.

Vláda předloží do Parlamentu také novelu zákona o některých úpravách v oblasti evidence tržeb v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu. Zákonodárcům navrhne, aby se kvůli současné situaci elektronická evidence tržeb pro všechny vlny odložila do konce roku 2020. Znamená to, že by i nadále nemuseli evidovat platby jak ty subjekty, jichž se povinnosti EET už týká, tak i ty ze třetí a čtvrté vlny, které měly s evidencí tržeb teprve začít. Další informace naleznete v tiskové zprávě Ministerstva financí.

Do Sněmovny zamíří rovněž návrh zákona o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 v oblasti ochrany zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele. Návrh reaguje na přijaté vládní opatření z 24. dubna, podle kterého se nepřihlíží k věřitelskému insolvenčnímu návrhu podanému od 24. dubna do 31. srpna. Kvůli tomuto opatření ale nemají zaměstnanci nárok vymáhat prostřednictvím Úřadu práce ČR dlužné mzdy. Ministerstvo práce a sociálních věcí proto navrhlo, aby se pro účely zákona o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele považoval zaměstnavatel ve stavu platební neschopnosti také tehdy, pokud neuspokojil splatné mzdové nároky zaměstnanců. Více o návrhu v tiskové zprávě Ministerstva práce a sociálních věcí.

Vláda souhlasila také s návrhem na navýšení dotace, kterou Ministerstvo průmyslu a obchodu poskytuje osobám samostatně výdělečně činným pečujícím o děti do 13 let a hendikepované osoby do 26 let. Podnikatelé dosud mohli v rámci dotačního programu Ošetřovné pro OSVČ získat 424 korun za den za druhou polovinu března. Ministerstvo s ohledem na situaci a na základě dnešního souhlasu vlády vyhlásí v tomto týdnu další dotační výzvu za duben a současně zvýší poskytovanou dotaci na 500 korun za den. Další informace naleznete v tiskové zprávě Ministerstva průmyslu a obchodu.

Vláda schválila také záměr Ministerstva průmyslu a obchodu přispět formou dotačního programu podnikatelům, na které dopadla restriktivní preventivní opatření vlády, na úhradu nájmů za provozovny. Dotační program COVID – Nájemné počítá s tím, že by stát formou dotace uhradil nájemcům polovinu z jejich celkového nájemného za období duben až červen 2020. Výše podpory by byla omezena v souladu s platnými  evropskými regulemi na maximálně 20 milionů korun. Podmínkou je, že nájemce dodá potvrzení od pronajímatele formou dodatku nájemní smlouvy, že nájemci poskytl slevu ve výši 30 procent z výše nájmu. Samotný nájemce by tedy hradil jen dvacet procent ze svého nájemného.

Ministři také souhlasili s návrhem od pondělí 11. května opět umožnit přeshraniční osobní hromadnou dopravu. Vláda zrušila svůj předchozí zákaz, takže vlaky a autobusy budou moci jezdit do zahraničí a zpět bez omezení. Omezena zůstává pouze letecká doprava, která bude stále možná pouze přes letiště Václava Havla Praha.

Ke stejnému datu se rozvolňují i dosavadní pravidla pro překračování hranic. Vláda totiž rozhodla o zrušení dosud platného opatření a o jeho nahrazení novým, které umožňuje na vybraných hraničních přechodech, jež fungovaly pro pendlery, překračovat státní hranice všem občanům. Zároveň se na hranici s Německem otevřou další tři přechody, a to Dolní Poustevna, Hřensko a Kraslice. Zpřístupněny budou i železniční koridory do Německa a Rakouska. Více v tiskové zprávě Ministerstva vnitra na https://www.mvcr.cz/clanek/od-11-kvetna-bude-vice-moznosti-kde-prekrocit-hranice.aspx.

Zmírní se i pravidla pro vstup cizinců do České republiky. Nově budou moci přijet například sezónní zaměstnanci či držitelé dlouhodobých víz za účelem převzetí povolení k pobytu. Pro všechny nicméně bude platit povinnost předložit při vstupu potvrzení o absolvování testu na nemoc covid-19.

Vláda rovněž rozhodla od 11. května zrušit uloženou pracovní povinnost studentům vysokých škol a schválila, že poskytne půl milionu ochranných roušek ze zásob Ministerstva zdravotnictví na pomoc Itálii. Souhlasila i s dalšími výjimkami v nošení roušek od 5. května, a to pro učitelky v mateřských školách, pro děti, žáky a studenty a pedagogické pracovníky během vyučování ve školách. Povoluje také výjimku na dobu nezbytně nutnou pro pořízení portrétní fotografie, popř. fotografie novomanželů.

V rámci běžné agendy vláda schválila mimo jiné návrh na působení českých vojáků a jejich techniky v zahraničních operacích v letech 2021 a 2022 s výhledem na rok 2023. Čeští vojáci by na jeho základě, který musí schválit i Poslanecká sněmovna, mohli nadále působit například v Iráku, Afghánistánu, v africkém Mali či na Balkáně. Více v tiskové zprávě Ministerstva obrany.

Kompletní výsledky jednání vlády naleznete na http://www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/vysledky-jednani-vlady-4-kvetna-2020-181316/.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ministerstvo zdravotnictví společně s Miniterstvem průmyslu a obchodu a Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy připravilo pozvolný plán návratu do běžného života. Dle vývoje epidemiologické situace bude dále upravován. V přehledu naleznete, kdy a které obchody, služby či školní aktivity se postupně obnoví, pokud bude situace příznivá.

 

Přehled harmonogramů

Harmonogram uvolňování podnikatelských a dalších činností - ilustrační obrázek

pondělí 20. dubna

 • Řemesla s provozovnou, rozpis konkrétních řemesel.
 • Farmářské trhy a další venkovní trhy a tržiště.
 • Autobazary a autosalóny.
 • Venkovní tréninkové aktivity profesionálních sportovců s vyloučením veřejnosti v menších skupinách za přesně definovaných podmínek (sportovci s profesionální smlouvou, vrcholoví sportovci MO – AČR, MV ČR a VSC MŠMT).
 • Svatby do 10 lidí za specifických hygienických podmínek. Doporučení pro obce k postupu pro konání sňatečných obřadů.

Doporučení Ministerstva zdravotnictví k uvolnění opatření od 20. dubna 2020.

pátek 24. dubna

 • Bohoslužby do 15 osob za přesně definovaných podmínek.
 • Zasedání orgánu spolku nebo jiného spolkového setkání v počtu nejvýše 10 osob za stanovených podmínek.
 • Příslušné krizové opatření.

pondělí 27. dubna

Doporučení Ministerstva zdravotnictví k uvolnění opatření od 27. dubna 2020.

pondělí 11. května

 • Všechny provozovny v nákupních centrech (v případě pozitivní epidemiologické situace a specifických hygienických podmínek).
 • Provozovny nad 2 500 m2, které nejsou v nákupních centrech.
 • Restaurace, hospody, bufety, kavárny, vinotéky, pivotéky s prodejem přes výdejní okénko a v rámci venkovních (letních) zahrádek.
 • Holičství a kadeřnictví, pedikúry, manikúry, solária, kosmetické, masérské, regenerační nebo rekondiční služby.
 • Muzea, galerie a výstavní síně.
 • Zámky, hrady, skanzeny (venkovní prostory).
 • Venkovní tréninkové aktivity profesionálních sportovců s vyloučením veřejnosti.

pondělí 25. května

 • Restaurace, hospody, bufety, kavárny, vinotéky, pivotéky – vnitřní prostory.
 • Hotely, venkovní kempy a další ubytovací zařízení (včetně jejich restaurací a kaváren).
 • Taxislužby (dosud nepovolené).
 • Živnosti, při kterých je porušována integrita kůže (tetování, piercing).
 • Divadla, zámky, hrady a ostatní kulturní aktivity za přesně definovaných podmínek.
 • Kulturní, společenské, sportovní akce (počet osob bude specifikován).
 • Zotavovací akce apod. pro děti do 15 let věku.
 • Další včetně opatření v cestovním ruchu.
 • Svatby za specifických hygienických podmínek.
 • Zoologické, botanické a dentrologické zahrady (včetně vnitřních prostor).

během června

 • Ostatní činnosti budou povoleny během června podle aktuální epidemiologické situace.
   

Rozvolnění ve školách a školských zařízeních

Harmonogram uvolňování opatření ve školách a školských zařízeních - ilustrační obrázek

pondělí 20. dubna

 • Vysoké školy (vědecko-akademické instituce) - individuální aktivity pro studenty v posledním ročníku studia vždy do max. počtu 5 osob. Týká se např. individuálních konzultací či zkoušek, zejména státních závěrečných či rigorózních. Individuálně bude možné také navštívit knihovnu či studovnu, ale pouze za účelem příjmu či odevzdání studijní literatury.

pondělí 27. dubna

 • Vysoké školy (vědecko-akademické instituce) - individuální aktivity pro studenty vždy do max. počtu 5 osob. Týká se např. individuálních konzultací či zkoušek, zejména státních závěrečných či rigorózních. Individuálně bude možné také navštívit knihovnu či studovnu, ale pouze za účelem příjmu či odevzdání studijní literatury.
 • Krizové opatření platné od 27. dubna.

Požadavky pro vysoké školy a vědecko-akademické instituce.

pondělí 11. května

 • Studenti závěrečných ročníků středních škol, konzervatoří a vyšších odborných škol – výhradně pro účely přípravy na maturitní, závěrečné zkoušky a absolutoria.
 • Individuální výuka na základních uměleckých školách a jazykových školách s právem státní jazykové zkoušky.
 • Prezenční výuka ve školách při dětských domovech se školou, výchovných a diagnostických ústavech.

pondělí 25. května

 • Možnost osobní přítomnosti žáků 1. stupně základních škol a jejich organizované a zájmové aktivity nepovinného charakteru formou školních skupin – doporučeno 15 dětí ve skupině (jedno dítě v lavici), bez možnosti měnit složení skupin, roušky doporučeny
  (o nošení/nenošení rozhodne vyučující), povinně pak roušky ve společných prostorách školy.
 • Výuka a vzdělávání na základních uměleckých školách, jazykových školách s právem státní jazykové zkoušky, výuka ve střediscích volného času a domech dětí a mládeže – max. 5 dětí.

nejdříve 1. června

 • Možnost realizace maturitních a závěrečných zkoušek a absolutorií na konzervatořích a vyšších odborných školách.
 • Omezená možnost realizovat praktické vyučování (odborný výcvik) na středních a vyšších odborných školách – podmínky obdobné jako u školních skupin.

červen

 • Možnost realizace jednotných přijímacích a školních přijímacích zkoušek na středních školách.
 • Realizace konzultací či občasných vzdělávacích aktivit v menších skupinách žáků na 2. stupních základních škol a školách středních, a to ve stěžejních předmětech a formou třídnických hodin.

Více na stránkách Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Od pondělí 20. dubna budou moci opět začít fungovat řemeslníci, farmářské trhy, budou se moci konat malé svatby či individuální konzultace a zkoušky pro studenty nejvyšších ročníků na vysokých školách. Jako součást scénáře postupného uvolňování platnosti vyhlášených mimořádných opatření to na jednání v úterý 14. dubna 2020 naplánovala vláda Andreje Babiše.

Vládní plán na postupnou normalizaci života v České republice v souvislosti s rozvolňováním preventivních karanténních opatření má pět etap. Scénář, který připravilo Ministerstvo zdravotnictví ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu a odborníky-epidemiology, projednala vláda. První fáze uvolňování je naplánována na pondělí 20. dubna a měla by se týkat provozoven řemeslníků, autobazarů a autosalónů, farmářských trhů a tréninků profesionálních sportovců na venkovních sportovištích za přesně definovaných podmínek. Povoleny budou také svatby s účastí do deseti osob při dodržení specifických hygienických podmínek.

Celý proces, pokud nedojde ke zhoršení epidemiologické situace, by měl prozatím vyvrcholit v pondělí 8. června, kdy by měly být otevřeny i ty největší provozovny, nákupní centra, vnitřní prostory stravovacích provozoven, divadla, zámky či sportovní akce s účastí do 50 osob. To by znamenalo, že by se k tomuto datu mohly začít bez diváků a v omezeném režimu začít hrát i profesionální soutěže v kolektivních sportech, avšak bez diváků.

Podobný scénář byl ve spolupráci s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy připraven i pro školy v České republice. Nejprve, od pondělí 20. dubna, budou povoleny individuální konzultace a zkoušky pro studenty nejvyšších ročníků na vysokých školách při maximálním počtu do pěti osob na jednom místě. Maturitní zkoušky, závěrečné zkoušky a absolutoria na konzervatořích a vyšších odborných školách a omezené praktické vyučování bude možné uskutečnit nejdříve po 1. červnu a přijímací zkoušky na střední školy poté až v průběhu června. Scénář zatím počítá také s návratem do škol pouze pro děti 1. stupně základních škol, a to ještě jen v početně omezených skupinách na patnáct dětí a jedno dítě v lavici. Žáci druhého stupně by mohli do školy až v průběhu června, a to opět jen v menších skupinkách formou třídnických hodin.

Harmonogram uvolňování opatření ve školství i v podnikatelských aktivitách http://www.vlada.cz/cz/harmonogram-uvolnovani-opatreni-ve-skolach-podnikatelskych-a-dalsich-cinnosti-180969/.

Ministři schválili také další nasazení profesionálních vojáků. Příslušníci Armády ČR budou moci nově vypomáhat v případech nedostatku či přetížení zaměstnanců v zařízeních poskytovatelů sociálních služeb, pokud jejich zřizovatelé nebudou schopni potřebné personální kapacity zajistit vlastními silami. Armáda je připravena vyčlenit až 360 vojáků. Více v tiskové zprávě Ministerstva obrany.

Vláda schválila také návrh na zajištění péče o děti zaměstnanců Úřadu práce České republiky a České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení. Školní kapacity pro tyto děti musí zajistit krajští hejtmani a primátor hlavního města Prahy, stejně jako už teď museli zajistit péči o děti do 10 let například zaměstnanců bezpečnostních sborů či poskytovatelů zdravotních služeb. Vláda tím chce umožnit zaměstnancům těchto úřadů, kteří jsou v současné době velmi pracovně vytíženi vyřizováním administrativy v souvislosti s pomocí osobám a firmám postiženým koronavirovou krizí, aby se mohli plně věnovat své práci.

Vláda vzala na vědomí informaci Ministerstva zdravotnictví o operativním nákupu zdravotnických prostředků, přístrojů zdravotnické techniky a dalšího vybavení určeného pro poskytovatele zdravotních služeb a další potřebné subjekty v souvislosti s opatřeními k zamezení šíření nemoci COVID-19. Ministerstvo objednalo 359 přístrojů pro umělou plicní ventilaci a 520 kusů termokamer. Celkem 44 kusů plicních ventilátorů již bylo dodáno do skladu Státních hmotných rezerv.

Ministři také souhlasili s poskytnutím materiálního daru Republice Severní Makedonie. Česká republika pošle Severní Makedonii milion ochranných roušek na pomoc se zvládnutím epidemie koronaviru SARS CoV-2.

Výsledky jednání vlády naleznete na http://www.vlada.cz/cz/vysledky-jednani-vlady-14-dubna-2020-180970/.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Na mimořádném jednání ve čtvrtek 9. dubna 2020 schválila vláda Andreje Babiše prodloužení nouzového stavu na území České republiky do 30. dubna 2020. Ministři projednali i několik změn v již vyhlášených mimořádných opatřeních a schválili také finanční pomoc státním i nestátním kulturním institucím. Rozhodli také posílit účast Armády ČR při zvládání pandemie koronaviru o dalších 2 000 vojáků, kteří vypomohou Policii ČR.

Nouzový stav v České republice potrvá nejméně do 30. dubna 2020. Na základě souhlasu Poslanecké sněmovny o tom rozhodla vláda Andreje Babiše. Nouzový stav byl vyhlášen vládou s platností od 12. března 14.00 a měl vypršet v sobotu 11. dubna a vláda požádala poslance o jeho prodloužení. Důvodem je trvající stav ohrožení zdraví obyvatel České republiky v důsledku epidemie koronaviru SARS-CoV-2 a z něj vyplývající potřeba vyhlašovat operativně nezbytná opatření v prevenci proti šíření choroby covid-19, v nákupu nutných ochranných prostředků či v oblasti zajištění bezpečnosti.

Vláda v důsledku prodloužení nouzového stavu rozhodla také o dalším posílení personálních kapacit Policie ČR a příslušníků Celní správy o vojáky v činné službě. Po dohodě Ministerstva vnitra s Ministerstvem obrany, kterou ministři odsouhlasili, uvolní Armáda ČR na pomoc při ochraně hranic a při plnění dalších úkolů Policie ČR dalších 2 000 vojáků. Celkem se tak do plnění mimořádných úkolů během nouzového stavu zapojí 4 096 vojáků z povolání. Více v tiskové zprávě Ministerstva obrany.

Vláda na žádost ministra kultury schválila také finanční pomoc kulturním institucím a umělcům, kteří kvůli vládním karanténním opatřením přišli o zdroj obživy. Ministerstvo kultury získá z vládní rozpočtové rezervy 770 milionů korun na podporu nestátních uměleckých subjektů a až 300 milionů korun na sanování dopadů na příspěvkové organizace Ministerstva kultury v závislosti na tom, zda omezení přijatá vládou budou trvat i po 31. květnu. Z těchto zdrojů ministerstvo podpoří například zpřístupňování umění prostřednictvím digitálních technologií, regionální kulturu a další nezávislé umělecké subjekty. U vlastních kulturních institucí bude refundovat výpadky v příjmech, které se odhadují na více než 40 milionů korun týdně. Další informace naleznete v tiskové zprávě Ministerstva kultury.

Vicepremiérka a ministryně financí Alena Schillerová seznámila vládu dalšími opatřeními, které její rezort chystá v daňové oblasti. Jedná se o hromadné prominutí daně z přidané hodnoty a správního poplatku u zboží či služeb, které jsou dodány bezúplatně poskytovatelům zdravotních služeb, základním složkám integrovaného záchranného systému, Armádě České republiky a zařízením sociálních služeb. Promíjení je omezeno časově na dodání zboží či poskytnutí služby, kde povinnost přiznat daň z přidané hodnoty vznikla v období od 12. března 2020 do skončení nouzového stavu.

Ministerstvo chce rovněž prominout správní poplatek spojený s vydáním potvrzení o bezdlužnosti nebo o stavu osobního daňového účtu. Prominutí se vztahuje na potvrzení vydaná na základě žádostí, které budou podány ode dne účinnosti rozhodnutí ministryně financí do 31. července 2020, a je omezeno na potvrzení vydávaná správními orgány řízenými ministryní financí, tj. zejména orgány Finanční správy České republiky a Celní správy České republiky.

Vláda vzala na vědomí vydání mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví, kterým bude prodloužen nařízený omezený provoz úřadů a institucí až do 19. dubna. Od 20. dubna mají všechny orgány veřejné moci a správní orgány na pracovištích dodržovat zpřísněná hygienická pravidla provozu. Kabinet vzal na vědomí také nové opatření Ministerstva zdravotnictví, které upravuje režim ve věznicích. Vězeňská služba má nařízeno ubytovávat vězně tak, aby byli odsouzení ubytováni podle jejich zařazení na pracoviště, aby se omezilo riziko šíření nemoci COVID-19.

Nemocnice budou muset nově hlásit změny dostupnosti volných kapacit intenzivní péče jak pro pacienty s nemocí COVID-19, tak i pro ostatní pacienty a počty lékařů a zdravotníků, kterým byla nařízena karanténa. Vláda schválila také změny v uložených pracovních povinnostech žáků a studentů vybraných ročníků lékařských oborů a farmacie. Studenty mají nařízeno využívat orgány ochrany veřejného zdraví, poskytovatelé zdravotnické záchranné služby a páteřní nemocnice a klíčovou roli v jejich nasazování budou hrát hejtmani a primátor hlavního města Prahy.

Ministři také projednali návrhy ministra zdravotnictví na zmírnění některých dosud platných opatření. Nasazené roušky nově nebudou muset mít v autě kromě řidiče i spolucestující rodinní příslušníci žijící ve společné domácnosti, řidiči MHD v uzavřených kabinách a nosit je nemusí ani osoby se závažnými poruchami autistického spektra. Ministerstvo také s ohledem na aktuální příznivý vývoj zrušilo dosavadní zákaz pro lékaře a zdravotníky vybírat si po dobu nouzového stavu dovolené.

Vláda schválila rovněž návrh novely zákona o spotřebních daních, který bude chtít projednat v Parlamentu ve stavu legislativní nouze. Cílem návrhu je prostřednictvím prodloužení lhůty pro skladování jednotkových balení cigaret určených k přímé spotřebě s tabákovou nálepkou odpovídající sazbě daně bezprostředně předcházející nové sazbě daně zmírnit dopady událostí souvisejících se vznikem a rozšířením onemocnění covid-19 způsobeného koronavirem SARS-CoV-2 na osoby, které v souvislosti s novou sazbou spotřební daně z cigaret budou nárokovat vrácení hodnoty tabákových nálepek odpovídající sazbě daně bezprostředně předcházející nové sazbě daně nalepených na jednotkovém balení cigaret určeném k přímé spotřebě, a zachovat tak plynulý přechod na novou sazbu spotřební daně i za ztížených provozních podmínek způsobených současnou situací. Lhůta bude prodloužena o jeden kalendářní měsíc.

Vláda také novelizovala nařízení o kritériích pro určení prvku kritické infrastruktury. Nově udělila statut prvku kritické infrastruktury i klíčovým výrobcům léčivých přípravků s výrobním závodem na území České republiky.

Vláda také rozhodla o obnovení činnosti Národní ekonomické rady vlády a jmenovala její členy. Jsou mezi nimi renomovaní experti z oblasti bankovnictví, hospodářské politiky, ekonomie i zástupci velkých firem, například Škody Auto, ČEZ či Coca-Coly.

Kompletní výsledky jednání naleznete na http://www.vlada.cz/cz/tiskove-zpravy/vysledky-jednani-vlady-9-dubna-2020-180958/.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vláda Andreje Babiše na jednání v pondělí 6. dubna přistoupila k částečnému uvolnění přísných protiepidemických opatření. Od úterý umožní lidem individuálně sportovat bez roušek, ve čtvrtek budou moci otevřít některé dosud povinně zavřené obchody a od úterý 14. dubna bude možné vycestovat z České republiky v nezbytných případech.

 

Od půlnoci z pondělí na úterý budou moci občané České republiky opět začít využívat venkovní sportoviště, parky a další veřejná prostranství k individuálnímu sportování. Pokud dodrží minimální odstup dvou metrů od ostatních osob, nebudou muset mít při sportování, a to včetně jízdy na kole či běhu, roušku. Společně sportovat mohou nanejvýš dvě osoby s výjimkou členů domácnosti a nesmí přitom využívat vnitřní šatny, sprchy a další uzavřené společné prostory. V praxi to znamená, že si lidé mohou venku nově věnovat třeba tenisu, nohejbalu, golfu, jízdě na koni, bruslení či vodním sportům při omezení počtu dvou osob na hřišti či v posádce.

Od úterý mohou začít fungovat sběrny surovin, sběrné dvory a kompostárny, od čtvrtka 9. dubna si pak lidé budou moci jít nakoupit kromě již povolených prodejen a provozoven také do hobbymarketů, železářství, stavebnin a prodejen jízdních kol a cykloservisů. Všichni prodejci, nově i dříve povolení, však budou muset od čtvrtka dodržovat přísnější hygienická opatření – budou muset zajistit ve svých provozovnách dodržování minimálně dvoumetrových odstupů mezi zákazníky, u nejvíce exponovaného zboží umístit dezinfekční přípravky a obsluhovat v rukavicích.

Ministerstvo zdravotnictví zároveň prodloužilo opatření o zákazu maloobchodního prodeje a prodeje služeb a o omezeném pohybu osob do konce trvání nouzového stavu.

Zároveň vláda rozhodla, že se s okamžitou platností ruší dosavadní omezení činnosti pracovišť Czech POINT, aby si lidé mohli touto formou vyřizovat neodkladné úřední věci. Ministři rozhodli také o změně mimořádného opatření, které se týká činnosti obecních samospráv. Zastupitelé mohou zasedat, pokud budou mít ochranné prostředky dýchacích cest a budou mezi sebou dodržovat dvoumetrové odstupy. Mají také zajistit, aby se vhodným způsobem mohla jednání zúčastnit i veřejnost, a to v oddělených prostorách. I nadále vláda obecním i krajským zastupitelstvům doporučuje, aby při jednání upřednostnily videokonferenční formu.

Od úterý 14. dubna se také mírně uvolní dosavadní zákaz vycestovat z České republiky. Kromě pendlerů a dalších osob, které mají výjimku ze zákazu už dnes, budou moci ze země vycestovat i lidé, kteří prokáží, že cesta do zahraničí je nezbytná, ať už z pracovních či soukromých důvodů. V zahraničí se mají maximálně zdržet osobních kontaktů a při návratu budou muset projít kontrolou zdravotního stavu a projít karanténou.

Vláda schválila také návrh zákona o prodloužení lhůt pro konání doplňovacích voleb do Senátu, jak ji k tomu vyzval verdikt Nejvyššího správního soudu. Jedná se o doplňovací volby ve volebním obvodu 32 – Teplice. Návrh předpokládá, že prezident republiky vyhlásí termín voleb tak, aby se obě kola uskutečnila do 30. června 2020. Více informací o bodech jednání předložených Ministerstvem vnitra.

Vláda na videokonferenční schůzi schválila i další legislativní návrhy, které chce předložit k projednání Parlamentu v režimu legislativní nouze. Návrhem zákona o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru označovaného jako SARS-CoV-2 na odvětví cestovního ruchu chce pomoci cestovním kancelářím, kterým kvůli rušení zájezdů klienty z důvodu pandemie a z toho vyplývající povinnosti vracet zaplacené zálohy může reálně hrozit krach.

Kabinet proto navrhuje, aby pro refundace zaplacených dovolených, u nichž klient odstoupil od smlouvy, protože nebylo možné zájezd realizovat, platilo roční přechodné období. Během této doby nabídne cestovní kancelář klientům voucher na zájezd v hodnotě zájezdu, který si klient zaplatil. Vrátit peníze bude cestovní kancelář muset až tehdy, pokud klient během dvanácti měsíců tento voucher nevyužije. Toto pravidlo se nemá vztahovat na seniory, osoby s hendikepem a další zvláště zranitelné skupiny klientů. V případech, kdy má klient zakoupený zájezd s termínem do 31. srpna 2020, a v případě jeho zrušení by musel uhradit tzv. storno poplatek, bude moci cestovní kancelář požádat o vydání voucheru v hodnotě zaplaceného storna, a svůj zájezd tak odsunout na pozdější dobu.

Vláda také Parlamentu předloží také návrh zákona o zvláštních pravidlech pro výkon povolání lékaře a nelékařských zdravotnických povolání osobami, které získaly vzdělání v jiném než členském státě Evropské unie, v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020. Předložil ho ministr zdravotnictví s úmyslem umožnit po dobu trvání nouzového stavu a bezprostředně po jeho skončení vykonávat lékařské či nelékařské povolání i osobám ze třetích zemí, které mají adekvátní vzdělání, ale buď o jeho uznání v České republice dosud nepožádaly, nebo ještě nestihly složit všechny zákonem požadované části aprobační zkoušky. Tito lékaři a zdravotníci mají pomoci českým kolegům překonat současnou koronavirovou krizi.

Kompletní výsledky jednání vlády naleznete na http://www.vlada.cz/cz/media-centrum/tiskove-zpravy/vysledky-jednani-vlady-6-dubna-2020-180882/.

 

 

 

 

Seznam webových stránek s aktuálními informacemi:

https://koronavirus.mzcr.cz/seznam-odberovych-center/

https://www.vlada.cz/scripts/detail.php?pgid=56

https://www.smocr.cz/cs/novinky/vse-o-koronaviru

https://koronavirus.mzcr.cz/

http://www.khszlin.cz/25307-novy-koronavirus-2019-ncov

https://special.novinky.cz/covid-19/

 

Seznam laboratoří:

 

https://koronavirus.mzcr.cz/seznam-laboratori/

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vážení spoluobčané,
nakládání s odpadem v době nouzového stavu a karantény, má svá zvláštní pravidla, protože odpad může být zdrojem přenosu infekce. 

Dbejte na maximální míru ochrany a osobní hygienu při nakládání s odpady.

Použité roušky, rukavice a kapesníčky ukládejte do plastového pytle. Ten odkládejte uzavřený do směsného komunálního odpadu. V žádném případě je nedávejte do tříděného sběru. 

Žádné odpady NEODKLÁDEJTE mimo kontejnery a popelnice.

POKUD NEJSTE NAKAŽENI ANI V NAŘÍZENÉ KARANTÉNĚ – nakládejte se svými odpady jako doposud – třiďte odpady tak, jak jste zvyklí. 

Osoby v karanténě odpad nyní NETŘÍDÍ! Hrozil by přenos infekce.  Jste-li v karanténě, odkládejte veškeré odpady do pevného plastového pytle, případně do dvou slabších pytlů. Po naplnění (nejpozději však do 24 hodin) pytel pevně zavažte a na povrchu ošetřete dezinfekčním prostředkem. Poté jej můžete odložit do popelnic a kontejnerů na směsný odpad.


Vážení spoluobčané, 
všichni se snažte minimalizovat celkový objem a množství odpadů, které není v současné době nutné produkovat.
 
Chovejte se zodpovědně nejen sami k sobě a svému okolí, ale také k všem lidem, kteří pro nás zajišťují nakládání s odpady. 

Více informací naleznete na našich internetových stránkách.

Děkujeme, že se chováte zodpovědně.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Omezení pohybu a maloobchodního prodeje a některých služeb kvůli pandemii koronaviru bude v České republice platit nejméně do 11. dubna 6 hodin ráno. Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví vzala v pondělí 30. března 2020 na vědomí vláda Andreje Babiše. Rozhodla také o zřízení Centrálního řídicího štábu COVID-19, který bude řídit projekt tzv. chytré karantény. Roušky nově nebudou muset nosit děti do dvou let věku a řidiči, pokud jsou v automobilu sami.

 

Vláda Andreje Babiše se na zasedání formou telekonference opět zabývala převážně opatřeními souvisejícími s pandemií koronaviru SARS-CoV-2. Vzhledem ke stále nepříznivé epidemiologické situaci v České republice je prodloužena platnost vyhlášených mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví až do soboty 11. dubna do 6 hodin ráno. Původně měla vypršet 1. dubna.

Znamená to, že i nadále platí až na přesně vyjmenované výjimky zákaz volného pohybu osob na území celé České republiky, zákaz maloobchodního prodeje a prodeje služeb, zákaz provozu restaurací a dalších stravovacích zařízení, nařízené omezení provozu orgánů veřejné moci a správních orgánů a další dosud platné restrikce, které Ministerstvo zdravotnictví zavedlo jako preventivní opatření proti šíření nákazy. I nadále tedy mimo jiné platí, že je nařízeno pobývat na veřejných místech nejvýše v počtu dvou osob. Ministerstvo zmírnilo jen pravidla pro nošení roušek na veřejnosti, když z této povinnosti vyňalo děti do dvou let a řidiče automobilů, pokud jedou ve vozidle sami.

Ministři vzali na vědomí i další mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví, která ministerstvo oznámilo už v závěru minulého týdne, týkají se režimu v ústavech sociální péče a domovech­ pro seniory a mají omezit riziko přenosu nákazy mezi jejich klienty. Domovy a ústavy mají například vyčlenit prostory pouze pro nakažené, klientům pravidelně měřit teplotu a zrušit hromadné akce a společné stravování. Všichni noví nebo vracející se klienti musí být nově povinně otestováni na přítomnost koronaviru a strávit dva týdny v izolaci. Aktuálně platná mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví naleznete na https://www.mzcr.cz/obsah/aktualni-mimoradna-opatreni-a-rozhodnuti-ke-covid-19_4135_1.html.

Vláda schválila zřízení a statut Centrálního řídicího týmu COVID-19, který bude novým poradním orgánem vlády a bude mít na starost projekt tzv. chytré karantény. Její pomocí chce vláda rychleji a efektivněji vyhledávat potenciálně nakažené osoby nemocí COVID-19 za využití moderních informačních technologií. Projekt je ode dneška testován v Jihomoravském kraji a s jeho realizací významně pomůže Armáda ČR. Vláda proto schválila s účinností od 30. března nasazení 300 vojáků v činné službě, kteří budou pomáhat s odběrem vzorků a dalším provozem tohoto projektu.

„V první fázi boje proti koronoviru byla přijata plošná opatření k zastavení nekontrolovaného šíření viru, což jsme naštěstí učinili rychle. Dá se říct, že máme velkou naději ten nárůst a tu křivku zploštit. Teď jsme se přesunuli do druhé fáze a to je nahrazení plošných opatření konceptem tzv. chytré karantény, který s úspěchem používala Korea, Tchaj-wan. Singapur a další země,“ poznamenal předseda vlády Andrej Babiš.

Předsedou Centrálního řídicího týmu COVID-19 byl jmenován náměstek ministra zdravotnictví Roman Prymula, který se současně vzdal funkce předsedy Ústředního krizového štábu. Tím byl z rozhodnutí premiéra Andreje Babiše jmenován 1. místopředseda vlády a ministr vnitra Jan Hamáček. Více v tiskové zprávě.

Ministři se seznámili také s dalšími daňovými úlevami, které připravilo Ministerstvo financí jako další fázi svého liberačního balíčku. Ministryně financí chce hromadně prominout daně z přidané hodnoty u zboží, které je dodáno bezúplatně. Jedná se například o testovací soupravy a diagnostické testovací nástroje pro COVID-19, ochranné oděvy a podobné zboží, teploměry, desinfekční prostředky a sterilizační produkty, ostatní zdravotnické prostředky a zdravotní spotřební materiál a o zboží, které k výrobě tohoto zboží slouží. Ministerstvo chce prominout také příslušenství silniční daně, konkrétně sankce za pozdější úhradu záloh daní splatných do 15. dubna a do 15. července, pokud budou uhrazeny nejpozději do 15. října 2020.

Do 12. dubna byl krizovým opatřením Ministerstva vnitra prodloužen zákaz vstupu na území České republiky pro všechny cizince s výjimkami, které platí například pro cizince s přechodným pobytem nad 90 dnů nebo trvalým pobytem, pro případy tranzitu nebo pro občany EU, kteří jsou manžely českých občanů. Výjimky platí i nadále pro pendlery, dopravce či pro osoby, jejichž vstup do země je v zájmu České republiky. Nově bude až na výjimky povinná čtrnáctidenní karanténa pro všechny osoby, občany Česka i cizince, kteří od půlnoci vstoupí na naše území. Končí tedy rozdělení na rizikové a nerizikové země. Více v tiskové zprávě Ministerstva vnitra

Vláda schválila také uvolnění dalších tří miliard korun z vládní rozpočtové rezervy na zajištění operativního nákupu nezbytných ochranných prostředků a dalšího vybavení na zvládání koronavirové nákazy pro Ministerstvo zdravotnictví a 4,316 miliardy na krytí nákladů, které má s centrálním nákupem ochranných prostředků Ministerstvo vnitra.

Vláda také uložila hejtmanům a primátorovi hlavního města Prahy, aby bez zbytečného odkladu zajistili ve spolupráci se starosty obcí s rozšířenou působností systém péče pro osoby bez přístřeší a osoby vykázané z důvodu domácího násilí, u nichž bylo diagnostikováno onemocnění COVID-19 a nebyly hospitalizovány nebo jim byla nařízena karanténa. Obce mají pro tyto osoby zajistit ubytovací kapacity, jejich provoz, zásobování i ostrahu.

Vláda rovněž vydala nařízení, jímž se všem zaměstnancům subjektů kritické infrastruktury, kteří se podílejí na zajištění funkčnosti kritické infrastruktury, zakazuje po dobu nouzového stavu čerpání dovolené. Výjimku mají pouze osoby v nařízené karanténě. Pro tyto osoby zároveň platí přísnější omezení pohybu na veřejnosti v době volna a každé opuštění bydliště musí každou takovou cestu, pokud možno, předem nahlásit zaměstnavateli. Zaměstnavatelé mohou těmto zaměstnancům nařídit místo mimo jejich bydliště, kde se tyto osoby musí zdržovat, ale musí jim zajistit mimo jiné zdarma důstojné ubytování i přiměřený kontakt s rodinou.

Ministři schválili rovněž přípravu státních zakázek do dopravní infrastruktury – na údržbu, opravy nebo nové investice. Prostřednictvím Státního fondu dopravní infrastruktury na ně stát vynaloží nad rámec stávajícího rozpočtu dalších 6,5 miliardy korun. Vláda také rozhodla po dobu nouzového stavu pomoci úlevami firmám realizujícím stavby dopravní a vodní infrastruktury. Na návrh Ministerstva průmyslu a obchodu například prodloužila smluvní lhůty pro plnění těchto zakázek.

Ministr dopravy dostal za úkol také upravit rozsah zákonem garantovaného rozsahu veřejné dopravy tak, aby odpovídal současné snížené poptávce cestujících a upravit způsob prodeje jízdenek v celostátní dopravě tak, aby se maximálně omezil přímý kontakt mezi cestujícími a dopravci. Podobné doporučení dala vláda i hejtmanům a primátorovi hlavního města Prahy. Informace o opatřeních v rezortu dopravy naleznete na https://www.mdcr.cz/Media/Media-a-tiskove-zpravy/Balicek-opatreni-na-podporu-dopravy-schvalen.

Vláda schválila také návrh mimořádného zákona o zvláštních pravidlech pro vzdělávání a rozhodování na vysokých školách v roce 2020 a o posuzování doby studia pro účely dalších zákonů, který po schválení Parlamentem ve stavu legislativní nouze umožní posunout termíny přijímacích i státních zkoušek či obhajob dizertačních prací na vysokých školách. Státní zkoušky bude možné pořádat distanční formou. Podrobnosti obsahuje tisková zpráva Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

Vláda se zabývala i několika body, které přímo nesouvisely s opatřeními proti koronaviru. Schválila například návrh ministra zemědělství uvolnit 1,2 miliardy korun na škody způsobené kůrovcovou kalamitou od října 2017 do konce roku 2018 (podrobnosti v tiskové zprávě Ministerstva zemědělství) a odsouhlasila i možnost čerpat na investice v oblasti vodního hospodářství úvěry u Evropské investiční banky. Ty mohou dosáhnout výše až osm miliard korun. Více v tiskové zprávě Ministerstva zemědělství.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jak bezpečně nakupovat?
Nakoupit potřebuje každý, tomu se vyhnout nedá. Jak ale nakupovat v případě, že se chceme chránit před koronavirem?

Pravidelně a pečlivě si myjte ruce mýdlem (min. 40 sekund) (namísto mýdla lze použít přípravek s obsahem alkoholu, alespoň 60 %)
Používejte hygienické rukavice (další body se týkají situace, kdy rukavice nemáte)
V případě malého nákupu zboží ukládejte do mikrotenového sáčku z prodejny nebo vlastní tašky, ze které nákup u pokladny vyložíte – není nutné používat košík nebo vozík a riskovat přenos nákazy
Ve dvou lidech u větších nákupů je dobré se rozdělit – jeden vybírá zboží, druhý tlačí vozík
Pokud potřebujete nákupní košík a není dezinfikovaný prodejcem, tlačte ho na místě, které je     exponované dotyky předchozích nakupujících
Madlo košíku nebo vozíku je možné překrýt kapesníkem či obdobným způsobem
Zboží v obchodě zbytečně neohmatávejte, vybírejte bez dotyku
Vyhýbejte se dotykům tváře
Po návratu domů si pečlivě umyjte ruce
Před konzumací pečlivě omyjte ovoce a zeleninu
Vyhněte se platbám v hotovosti; do 500 Kč lze obvykle platit dotykem kartou i přes peněženku a není třeba ji vyndávat
Pravidelně dezinfikujte předměty, jichž se často dotýkáte nebo je volně odkládáte (klíče, smart     phone apod.)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aktuální informace ke koronaviru SARS-CoV-2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Telefonní kontakty

linka 1212 – celorepubliková informační linka zdarma

Nonstop informační linky Státního zdravotního ústavu

724810106 

725191367

725191370

Zdravotní pojišťovna

Kontakt

Všeobecná zdravotní pojišťovna

952222222

Vojenská zdravotní pojišťovna

844888888

Česká průmyslová zdravotní pojišťovna

810800000

Oborová zdravotní pojišťovna

261105555

Zaměstnanecká pojišťovna Škoda

800209000

Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra

844211211

RBP zdravotní pojišťovna

800213213

Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně

577006759
724221953

Denně

 8 – 16

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Světová zdravotnická organizace (WHO) vydala několik materiálů, ve kterých podrobně informuje o používání ochranných prostředků a opatření v souvislosti s ochranou před nákazou a šířením COVID - 19. Zde je v bodech stručné shrnutí důležitých faktů:Světová zdravotnická organizace (WHO) vydala několik materiálů, ve kterých podrobně informuje o používání ochranných prostředků a opatření v souvislosti s ochranou před nákazou a šířením COVID - 19. Zde je v bodech stručné shrnutí důležitých faktů:
 

-   Pravidelně a důkladně si umývejte a desinfikujte ruce prostředky na bázi alkoholu.
-    Nedotýkejte se očí, nosu a pusy.
-    Pokud kýcháte nebo kašlete, vždy do jednorázového kapesníku, který následně zahoďte. Pokud kapesník nemáte, použijte alespoň rukáv. 
-    Pokud máte respirační obtíže, noste roušku a umyjte si ruce po každém jejím sundání.
-    Dodržujte minimální vzdálenost osob na veřejnosti, alespoň 1 m.
-    Nošení lékařských roušek je WHO indikováno u osob s klinickými příznaky respiračního onemocnění z důvodu zamezení dalšího šíření nákazy do okolí. Řada zemí vyžaduje nošení u všech osob.
-    Používání lékařských roušek je jistě jedno z důležitých preventivních opatření, které pomáhá omezit šíření některých respiračních onemocnění, včetně COVID – 19. Přesto pouhé používání roušky bez dalších opatření je nedostatečné. V případech, kdy je nošení roušky indikováno, musí být toto opatření kombinováno s dostatečnou hygienou a častým mytím rukou. 
-    Nošení roušek může podporovat falešný pocit bezpečí, proto nezapomínejte na hygienu rukou!
-    Kapacity výrobců jednorázových lékařských roušek rozhodně nejsou dostatečné, aby každý člověk na zemi mohl roušku nosit a denně střídat. Proto by lidé bez klinických příznaků rozhodně neměli bezdůvodně používat lékařské roušky, anebo respirátory, ale chránit sebe a především okolí jiným vhodným způsobem, například látkovými rouškami pro opakované použití. Pokud budou lidé, kteří nemusí, nosit lékařské roušky a respirátory, existuje možnost, že jich nebude dost pro ty, kteří je opravdu potřebují.
-    WHO doporučuje, aby lékařští pracovníci, kteří pečují v přímém kontaktu o nakažené pacienty, používali tyto ochranné pomůcky: ochranný plášť, rukavice, lékařskou roušku a ochranu očí.
-    WHO dále doporučuje, používat respirátory (N95, FFP2 nebo obdobného standardu) pouze v případě lékařských nebo podobných pracovníků, kteří by mohli přijít do kontaktu s kontaminovaným aerosolem (například lékařská vyšetření nebo zákroky jako jsou tracheální intubace, tracheostomye, bronchoskopie, kardiopulmonární resustcitace atd.)
-    Posouzení zda použít k zakrytí obličeje „obyčejnou“ látkovou roušku nebo šátek, lékařskou roušku, anebo respirátor, závisí na zhodnocení rizikovosti prostředí, ve kterém se pohybujete a činnosti, kterou provozujete. Nadužívání speciálních ochranných pomůcek může mít za následek jejich nedostatek.  


Zdroje: 
Advice on the use of masks in the community, during home care and in health care settings in the context of the novel coronavirus (2019-nCoV) outbreak, Interim guidance, 29 January 2020, WHO, online:
https://www.who.int/publications-detail/advice-on-the-use-of-masks-in-the-community-during-home-care-and-in-healthcare-settings-in-the-context-of-the-novel-coronavirus-(2019-ncov)-outbreak

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • Obec Tučapy dělá vše, co je v jejich silách, k zajištění ochranných pomůcek. V tomto týdnu bude všem občanům doručena bavlněná rouška s návodem jak se o roušku starat.  Komu nebude rouška doručena, přihlaste se prosím na obecním úřadě nebo přímo panu starostovi.

Rádi bychom poděkovali všem, kteří dodržují současná opatření obce a vlády a zapojují se do podpory našich starších spoluobčanů. Děkuji všem, kteří šijí pro naše občany roušky, a těm, kteří darovali materiál na jejich šití.
Obecní úřad pracuje v nouzovém režimu. V případě potřeby volejte nebo pište na telefonní čísla a mailové adresy uvedené na webových stránkách obce.

Pevně věříme, že současnou situaci společně zvládneme.

 

 • Ordinace MUDr. Milana Talaše oznamuje, že vzhledem k současné mimořádné situaci, v týdnu od 23.3. do 27.3.2020 bude ordinace i nadále probíhat po telefonické domluvě, a to pouze pro nutné případy v době od 10.00 do 12.30 hodin. Recepty a neschopenky budou vydávány elektronicky

 

 

 • UPOZORNĚNÍ PRO CESTUJÍCÍ: Od úterý 24. března dojde k dalším omezením ve veřejné dopravě

ZLÍNSKÝ KRAJ – V souvislosti s vládním nařízením spočívajícím v omezení pohybu osob v České republice a z důvodu razantního snížení počtu cestujících ve veřejné dopravě, bude ve Zlínském kraji s platností od úterý 24. 3. 2020 do odvolání provoz všech autobusových regionálních linek zajišťovaných krajem veden podle jízdních řádů, které platí o vánočních prázdninách. Dále dochází k omezení dálkové dopravy. Vybrané dálkové spoje jedoucí do Brna budou zkráceny do Vyškova a ostatní spoje do Brna budou zrušeny. Dále budou zrušeny dálkové spoje do Ostravy. Rovněž dochází k omezení spojů jedoucích o víkendech.

 

Nové jízdní řády s platností od 24. 3. 2020 cestující najdou zde: https://www.id-zk.cz/jizdni-rady. Změny ve vyhledávačích spojení, např. IDOS, se projeví nejpozději 24. 3. 2020.

 

Od 24. 3. 2020 začnou platit omezení také v regionální železniční dopravě. Jejich celkový přehled najdete v přílohách této zprávy.

 

 • Omezení volného pohybu a pobytu na veřejnosti bude platit nejméně do 1. dubna 2020 do 6 hodin ráno. O prodloužení mimořádného opatření proti šíření koronaviru rozhodla v pondělí 23. března 2020 vláda. Ministři během videokonference schválili také další protikrizová opatření na podporu zaměstnavatelů, zemědělců i OSVČ. Poslanecké sněmovně vláda předloží ke schválení nový schodek státního rozpočtu na letošní rok ve výši 200 miliard korun.
   
 • Mimořádné opatření, kterým vláda po vyhlášení stavu nouze omezila do úterý 24. března až na výjimky volný pohyb a pobyt osob, bude kvůli vývoji pandemie koronaviru v České republice rozhodnutím vlády prodlouženo až do 1. dubna 6.00 hodin ráno. Ke stejnému datu byla prodloužena i všechna další dosud platná mimořádná opatření, kterými je například omezen až na přesně stanovené výjimky maloobchodní prodej a prodej služeb, zakázána přítomnost veřejnosti v restauracích, omezen provoz úřadů či zrušeno placení v modrých parkovacích zónách.

Vláda po diskusi přistoupila k další úpravě vyhrazené doby pro nákupy seniorů a držitelů průkazů ZTP/P starších 50 let a jejich nezbytného doprovodu. Od středy 25. března se zákaz vstupu jiných osob do prodejen posouvá na dobu od 8.00 do 10.00 hodin, přičemž nově bude platit jen pro maloobchodní prodejny potravin, hygienického zboží, kosmetiky a jiného drogistického zboží s prodejní plochou větší než 500 m2. V menších prodejnách tohoto sortimentu mají prodejci nařízeno, aby seniory a hendikepované osoby při prodeji upřednostnili.

Vláda ve stavu legislativní nouze připravila a schválila několik mimořádných legislativních norem, které předloží ke zrychlenému řízení Parlamentu ČR. Ministerstvo financí vypracovalo návrh novely zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2020, který s ohledem na předpokládaný výpadek příjmů a nárůst výdajů v souvislosti s přijatými opatřeními na pomoc české ekonomice a pracujícím počítá s navýšením schodku státního rozpočtu z původních 40 miliard na 200 miliard korun. Další informace v tiskové zprávě Ministerstva financí na https://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskove-zpravy/2020/vlada-schvalila-novelu-zakona-o-statnim-37959.

Vláda do Parlamentu předloží také návrh zákona, kterým osobám samostatně výdělečně činným na půl roku odpouští minimální povinné platby na důchodové pojištění. Odpuštění odvodů se bude týkat asi milionu živnostníků, přičemž doba od března do srpna se jim normálně započítá do důchodového pojištění. Podrobnosti naleznete v tiskové zprávě Ministerstva práce a sociálních věcí na https://www.mpsv.cz/web/cz/-/stat-zrejme-odpusti-zivnostnikum-cast-povinneho-duchodoveho-pojisteni-schvalila-to-vlada.

Podobně mají být živnostníkům mimořádnou novelou zákona o pojistném na veřejné zdravotní pojištění odpuštěny i povinné platby na zdravotní pojištění.

Poslanci na zítřejším mimořádném zasedání sněmovny dostanou k projednání také návrh zákona o některých úpravách v oblasti evidence tržeb v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu. Vláda v něm navrhuje odložení spuštění závěrečné fáze elektronické evidence tržeb do doby uplynutí tří měsíců od ukončení stavu nouze a na stejnou dobu chce pro podnikatele výjimku z povinnosti EET používat kromě povinnosti zacházet s autentizačními údaji, certifikátem pro evidenci tržeb a blokem účtenek tak, aby předešli jejich zneužití.

Vláda přijala také tzv. liberační balíček, jímž podnikatelům mimo jiné navrhuje prominout červnové zálohy na daň z příjmů fyzických a právnických osob, zavádí institut zpětného působení daňové ztráty a navrhuje posunout termín pro podání daňového přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí do 31. srpna 2020. Shrnutí úlev v daňové oblasti přináší tisková zpráva Ministestva financí na https://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskove-zpravy/2020/ulevy-v-danove-oblasti-se-rozsiri-37943.

Do Parlamentu zamíří i návrh na odložení a změnu v organizaci státní maturitní zkoušky a jednotných přijímacích zkoušek na střední školy, který připravilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Jednotná přijímací zkouška má být pouze jednokolová a proběhne v horizontu nejméně čtrnácti dnů po skončení zákazu školní docházky. Státní část maturit se letos má omezit pouze na didaktické testy, tedy bez písemných prací z českého a cizího jazyka, přičemž jejich výsledky bude mimořádně vyhodnocovat přímo dotčená škola. Podrobnosti v tiskové zprávě Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/msmt-pripravilo-reseni-pro-prijimaci-zaverecne-a-maturitni.

Ministři odsouhlasili také další kroky v rámci programu Antivirus Ministerstva práce a sociálních věcí. Nově dostanou od státu finanční kompenzaci i zaměstnavatelé, kterým současná situace znemožnila přidělovat práci zaměstnancům z důvodu nařízení karantény či péči o dítě u významné části zaměstnanců, kteří prokáží, že nemohou vyrábět z důvodu omezení dostupnosti nezbytných vstupů nebo že důvodem přerušení činnosti firmy je omezení poptávky po jejích výrobcích či službách. Přesnější informace o schválených podmínkách pomoc naleznete v tiskové zprávě Ministerstva práce a sociálních věcí na https://www.mpsv.cz/web/cz/-/podpora-firem-v-programu-antivirus-pokracuje-vlada-schvalila-dalsi-navrhy-ministryne-malacove.

Ministři schválili také pomoc pro koronavirovou epidemií postižené zemědělce. Opatření umožní například akceptovat odložení splátek u komerčních úvěrů poskytnutých Podpůrným a garančním rolnickým a lesnickým fondem či poskytnout garantovanou podporu i na provozní financování. Ministerstvo zemědělství přeložilo vládě rovněž návrh opatření v sektoru zemědělství, potravinářství a lesnictví, s cílem minimalizovat dopady pandemie koronaviru na celý sektor a na celou společnost. Navržené kroky, jako navýšení národních zdrojů v Programu rozvoje venkova či maximální využití evropských dotací na snižování dopadů koronavirové krize, mají za cíl udržet rostlinnou i živočišnou výrobu na takové úrovni, aby nedošlo k fatálním dopadům na české producenty. Více v tiskové zprávě Ministerstva zemědělství na http://eagri.cz/public/web/mze/tiskovy-servis/tiskove-zpravy/x2020_ministr-toman-musime-udrzet-chod.html.

Vláda se zabývala opět rovněž problematikou přeshraničních pracovníků, tzv. pendlerů. Dosavadní nastavení jejich režimu se totiž stalo předmětem četné kritiky ze strany starostů a hejtmanů dotčených obcí a krajů, protože pendleři pracujících v rizikových oblastech po návratu do ČR často nedbali nařízených přísných omezení pohybu. Ministři proto schválili další změnu režimu, a to tak, že zaměstnanci pracující v blízkém přeshraničí se po návratu do ČR budou muset automaticky podrobit čtrnáctidenní karanténě.

V praxi to znamená, že si zájemci o tuto práci budou muset v místě zaměstnání najít dočasné ubytování. Toto opatření se zatím nebude týkat osob pracujících na Slovensku a v Polsku, kde není tak kritická epidemiologická situace jako v Německu a Rakousku.

Vláda také na podporu dálkové formy kontaktů s úřady a institucemi rozhodla od 24. března do odvolání zrušit poplatky za odesílání datových zpráv. Potřebné informace naleznete na https://www.mvcr.cz/docDetail.aspx?docid=22241320&doctype=ART.

Vláda také odsouhlasila rozhodnutí ministra zdravotnictví zrušit zákaz přímých mezinárodních letů z Korejské republiky na všechna česká letiště, protože tento zákaz pozbyl smyslu poté, co byl 13. března 2020 přijat plošný zákaz vstupu všech cizinců na území ČR. Ministři schválili i navýšení objemu prostředků na platy zaměstnanců krajských hygienických stanic a Hygienické stanice hlavního města Prahy, aby jim mohly být adekvátně proplaceny přesčasy.

 

 

 • Upozorňujeme, že stále platí veškerá usnesení a doporučení vlády týkající se volného pohybu osob, sdružování a také povinného nošení roušek. 

Přestože nebyla udělena výjimka pro cesty do objektů určených k rekreaci, mnoho občanů především z větších měst toto nerespektuje. 

Z toto důvodu důrazně znovu opakuji všem občanům ČR, tedy občanům naší obce i těm, kdo do obce přijeli v rámci dočasného pobytu na víkend či delší dobu, že:
-    zákaz volného pohybu osob na území celé České republiky (dle usnesení vlády č. 85/2020 Sb.)
-    zákaz shromažďování během nouzového stavu (usnesení vlády č. 69/2020 Sb.)
-    povinnost nosit roušku (usnesení č. 106/ 2020 Sb., o povinném nošení ochranných prostředků, které brání šíření kapének)
platí překvapivě i na území naší obce, a to pro všechny!  (včetně dětí, za které jste odpovědní!)

 

Seznam odběrových míst:

https://koronavirus.mzcr.cz/seznam-odberovych-center/

 

Webové stránky, kde najdete všechny aktuální informace:

https://www.vlada.cz/scripts/detail.php?pgid=56

https://www.smocr.cz/cs/novinky/vse-o-koronaviru

https://koronavirus.mzcr.cz/

http://www.khszlin.cz/25307-novy-koronavirus-2019-ncov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Od pátečního rána platí změna v pravidlech pro nakupování. Ministři rozhodli o úpravě vyhlášeného mimořádného opatření o vyhrazené nákupní době pro seniory nad 65 let.
Mění se vyhrazené časy, kdy kromě seniorů nemohou být v maloobchodních prodejnách potravin, hygienického zboží, kosmetiky a jiného drogistického zboží jiní zákazníci, a to na 7.00 až 9.00 hodin. Předchozí vyhrazený čas 10-12 hodin se dnešním dnem zcela ruší. Zákaz vstupu se nově nevztahuje i na osoby s průkazem ZTP-P starší 50 let včetně jejich doprovodu a o osoby pracující v pečovatelských službách.

Na lékárny se toto opatření již nevztahuje.

 

Domácnosti v karanténě (nebo domácnosti s potvrzeným onemocněním COVID-19) by měly svůj veškerý odpad (včetně použitých roušek a kapesníků) ukládat do pytlů a zavázané pytle odkládat výhradně do směsného komunálního odpadu. 

Pro domácnosti, které nejsou v karanténě nebo nejsou přímo infekční se nic, ani v třídění odpadů, nemění.

 

Stanovisko SZÚ:

http://www.szu.cz/tema/prevence/stanovisko-narodniho-referencniho-centra-pro-hygienu-pudy-a-1

 

Ordinace dr. Venclíka oznamuje, že v době 23. - 27.3. nebude ordinovat.

 

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY usnesením
ze dne 18. března 2020 č. 247
o přijetí krizového opatření
I. zakazuje s účinností od 19. března 2020 od 00:00 hod. všem osobám pohyb a pobyt na všech místech mimo bydliště, bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa) jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY usnesením
ze dne 18. března 2020 č. 249
o přijetí krizového opatření
zakazuje s účinností od 19. března 2020 od 00:00 hod. všem osobám přítomnost v maloobchodních prodejnách potravin v čase mezi 10:00 hod. a 12:00 hod., a to s výjimkou osob starších 65 let věku a majitelů a zaměstnanců provozovatele prodejny nebo osob v obdobném poměru.

Na základě rozhodnutí hejtmana Zlínského kraje, budou
cestující, kteří využívají k cestě do zaměstnání linkové autobusy objednávané Zlínským krajem, cestovat od dnešního dne zdarma. „Cestující budou nastupovat a vystupovat pouze zadními dveřmi a musí si ústa a nos chránili rouškami či alespoň šálami, šátky nebo kapesníky. Toto opatření bude prozatím platit do 24. března. 

V souvislosti s vládním nařízením spočívajícím v omezením pohybu osob v České republice z důvodu zamezení šíření koronaviru platí od středy 18. 3. 2020 do odvolání provoz na všech autobusových regionálních linkách v závazku veřejné služby Zlínského kraje veden podle jízdních řádů, které platí o letních prázdninách.

 

Česká pošta, pobočka Polešovice 687 37 má od 19/3 upravenou provozní dobu:

Pondělí     8 - 12  a  14 -16

Úterý         8 - 12  a  14 - 16

Středa       8 - 12  a  14 - 16

Čtvrtek      8 - 12  a  14 - 16

Pátek         8 - 12  a  14 - 16

 

Sběrný dvůr Boršice a sportovní areál  Boršice je do odvolání uzavřen.

 

Česká pošta, pobočka Boršice, oznamuje změnu pracovní doby. Všechny pracovní dny je otevřeno od 8.00 – 12.00 hod. a od 14.00 do 16.00 hod.. Od 10.00 do 12.00 hod. je čas vymezený pro občany starší 65 let. Od pondělí 23. března se budou důchody doručovat domů. Doručovat domů se budou i ty důchody pro které si chodíte na poštu. Pokud Vás doručovatelka nezastihne, bude se doručovat opakovaně. Do naší obce bude pošta zajíždět 3x do týdne. 

 

Jste OSVČ, mikro, malý nebo střední podnik (tedy firma do 249 zaměstnanců) a vznikla vám škoda v důsledku opatření proti šíření koronaviru? Požádejte o bezúročný úvěr na zabezpečení svých podnikatelských aktivit. Úvěr není určen na ušlé tržby, ale na provozní náklady, které by z nich jinak byly financovány. Nelze z nich hradit např. firemní investice.

http://www.dotacnipruvodce.cz/project/14449/

 

Hejtman Jiří Čunek rozhodl, že od zítřka, tedy 19. března 2020, mohou na všechna veřejně přístupná místa občané kraje pouze s ochrannými prostředky dýchacích cest, jako jsou například respirátory, roušky, šátky, šály a podobné ochranné prostředky. Důvodem tohoto nařízení je ochrana zdraví obyvatelstva v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru s tím, že nařízení platí do odvolání, nejdéle však po dobu trvání krizového stavu.   

„Toto opatření jsem chtěl oznámit už minulý týden, ale s ohledem na chybějící ochranné pomůcky by bylo nesmyslné.  V současné době ale vidím, že lidé i firmy se k aktuální situaci postavili zodpovědně a vyrábí si a pořizují si ochranu dýchacích cest sami. Je proto velmi důležité, aby tento přístup ctili všichni,“ zdůvodnil rozhodnutí hejtman Jiří Čunek a dodal: „Navíc jsem přesvědčen, že v další dny budou i roušky bavlněné či s nanovláknem, které jsou vícedenní, a začíná jejich výroba v České republice.“

Nařízení platí například pro nástupiště hromadné dopravy, dopravní prostředky hromadné přepravy, čekárny, prodejny, lékárny, pošty, úřady, smuteční síně – pohřby, chodníky v obcích a městech, jednací místnosti, lázeňské kolonády či cyklostezky na území Zlínského kraje.

 

Rada obce Boršice vydává nařízení nosit roušky nebo jiné ochranné pomůcky

Každá osoba je povinna při pohybu na území obce Boršice zakrýt si ústa a nos respirátorem, rouškou, šálou, kapesníkem nebo jinou obdobnou ochrannou pomůckou sloužící k zamezení šíření koronaviru. Nařízení je platné počínaje dnem 18. 3. 2020 od 12:00 hodin až do odvolání.

 

V Uherském Hradišti dne 16. 3. 2020 už podruhé jednal krizový štáb

Krizový štáb důrazně doporučuje majitelům a provozovatelům obchodů, prodejen a provozoven, které jsou aktuálně otevřené, aby trvali na vstupu do obchodů a prodejen pouze v rouškách nebo jiných ochranných pomůckách. K nošení roušek už vyzvala občany také Uherskohradišťská nemocnice. Krizový štáb prostřednictvím obcí apeluje na občany, aby zodpovědně přistupovali k nošení ochranných prostředků na veřejnosti. 
„Nenošení roušek je opravdu velký problém. Lidé prostě musí odhodit stud nebo jiné zábrany, a pokud roušky mají, měli by je zodpovědně nosit. Když roušky nemají, mohou je nahradit i šátkem, nákrčníkem či šálou,“ řekl Stanislav Blaha, předseda Krizového štábu Uherské Hradiště a starosta města. 
Celkem je ve Zlínském kraji 20 potvrzených případů nákazy novým koronavirem. V pondělí 16. března 2020, bylo v kraji potvrzeno dalších 5 případů. Uherskohradišťsko je nejpostiženějším regionem ve Zlínském kraji (15 potvrzených). Momentálně 1 pacient leží na infekčním oddělení Uherskohradišťské nemocnice, několik dalších čeká na výsledky testů. 
Nemocnice vpouští pacienty (od 6.00 do 15.30 h.) jen po anamnéze a bezkontaktním měření teploty. Dnes v nemocnici u vstupu zkontrolovali stovky příchozích. Ve 4 případech byli pacienti odesláni na infekční oddělení. 
Citace: MUDr. Anton Vaňo, ZZS UH: „Pokud se potkají dva lidé v rouškách, navzájem se nenakazí. Tak by to mělo fungovat.“ 

 

 

Vzhledem k aktuální epidemiologické situaci Ministerstvo zdravotnictví doporučuje občanům, kteří pobývali v období od poloviny února 2020 v Itálii, či v jiných oblastech s vysokým počtem onemocnění vyvolaných novým koronavirem, aby v následujících 14 dnech po opuštění daného regionu zůstali doma v karanténě a sledovali svůj zdravotní stav se zaměřením se na příznaky počínajícího respiračního onemocnění (především horečka nad 38 st. C, dýchací obtíže, kašel) a 2krát denně si měřili tělesnou teplotu.

Po návratu z uvedených regionů pečlivě sledujte svůj zdravotní stav. V případě výskytu výše uvedených příznaků respiračního onemocnění zůstaňte doma, omezte kontakt s ostatními osobami a telefonicky kontaktujte telefonní linku 112, operátor této linky Vám zprostředkuje kontakt s pracovníky místně příslušné krajské hygienické stanice, kteří Vám sdělí další postup k zajištění Vašeho vyšetření a prevence eventuálního šíření nákazy.

Důsledně dodržujte zásady respirační hygieny, často si myjte ruce mýdlem a vodou, používejte dezinfekční prostředky s plně virucidním účinkem.

Žádám všechny naše spoluobčany, kteří se vrátili z oblastí s vysokým počtem onemocnění koronavirem, aby dané doporučení dodržovali a nevystavovali tak sebe, své nejbližší a ostatní občany naší obce nebezpečí nákazy. Při zjištění příznaků onemocnění v žádném případě nenavštěvujte svého lékaře. Pouze volejte telefonicky nebo meilujte. Bude Vám vystavena elektronická neschopenka. V případě, fyzického ošetření svým lékařem bude muset ordinace lékaře přejít do karanténního režimu a tím se zhorší léčení ostatních pacientů.

Potřebné informace jsou k dispozici na internetových stránkách ministerstva zdravotnictví a hygienických stanic.


Přílohy

Vytvořeno: 12. 3. 2020
Poslední aktualizace: 25. 5. 2020 08:33
Autor: Správce Webu